• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बड’लेन्ड सोमावसारनायजों लोब्बा गोनां गासैबो गसरफोरखौनो बोखांनानै लानो एबसुनि दाबि

September 15, 2020

बड’लेन्ड सोमावसारनायजों लोब्बा गोनां गासैबो गसरफोरखौनो बोखांनानै लानो एबसुनि दाबि

कक्राझार, 15 सेप्तेम्बर: बिटिसि आरो बिटिसिनि बाइजोयाव थानाय बर' बिजोंनि सोलोंथायखौ जौगाखांहोनो आरो लोगोसे बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव लान्दां जानानै थानाय फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ थाबैनो थिसन्नो हानाय बादि राहा लानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ राइज्यो सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांदों। बर'आ बड'सा खौरांगिरिनि गेजेरजों दिनबाव खालामाजासे थाबैनो बिटिसि आरो बिटिसिनि बाइजोयाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनो बर'आ मिबथिहोबावनाय बादिब्ला बावैसो साननि सिगां सोलोंथाय बिफाननि मन्थ्रि ङ हिमन्त बिश्व शर्माखौ आफादनि मोनसे थान्दै दोलोआ गुवाहाटीयाव लोगो हमहैनाय जादोंमोन आरो बिटिआर गोरोबथानि 6.2 दफाखौ मावफुंनो थाखाय गोख्रों बिफाव लानो नारसिन्दोंमोन। बिथाङा मिरु सरकारआ बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनायनि सायाव गोख्रों जर होनाय बाथ्राखौ रायखांनानै बर' बिजोंजों लोब्बा थानाय गासैबो जेंनाफोरा जेसेबां हायो एसेबां थाबैनो बोस्रांजानाया गोनांथार होन्नानै बुङो ।

Dipen Boro on Bodo Issue

गुबुन फार्से बिटिआर गोरोबथानि गुबुन मोनसे गोनांथार दोलो बारग' एनडिएफबिनि अन्सुंथाय आरो गसरफोरनि सायाव फिनजाथाय बिनायाव बर'आ फोरमायथिनाय बादिब्ला फरायसा आफादया आसाम सरकारनि आइन आरो आब्रुथिनि बिबानआव थानाय आइजिपि हिरेन नाथखौ बे आयदानि सायाव लोगो हमनानै सावरायदोंमोन आरो बिटिआर एकर्डनि आवथायाव एनडिएफबिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरनि थाखाय अन्सुंथाय गथायनायनि बागै नारसिन्दोंमोन । गसरफोरखौ बोखांना लानायनि बागै रायखांनानै दिपेन बर'आ फोरमायथिबावदोंदि, दिनबाव खालामाजासे सरकारखौ बड'लेन्ड सोमावसारनायजों लोब्बा गोनां गासैबो गसरफोरखौ बिटिआर गोरोबथानि सायाव बिथा खालामनानै बोखांना लानांगौ होन्नानै नारसिन्नाय जादों। फैगौ माखासे समनि गेजेरावनो एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरनि हेंथायै थिसनजानाय गोब्राबथार आरो गोब्राब गसरफोरा बोखांनानै लाजागोन होन्नानै बिथाङा मिजिंथिनाय फोरमायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here