• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बड’फा इउ एन ब्रह्म सुबुंथिनि फाइखि बान्थाखौ प्र. रमेश चन्द्र भरद्वाजनो गथायबाय

January 11, 2021

बड’फा इउ एन ब्रह्म सुबुंथिनि फाइखि बान्थाखौ प्र. रमेश चन्द्र भरद्वाजनो गथायबाय

कक्राझार, 11 जानुवारीः गुवाहाटीनि मासखवा आइ टि ए सेन्टाराव 10 जानुवारि रबिबारखालि खुंनाय मोनसे मेहेर गोनां हाबाफारिनि गेजेरजों 17 थि बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइखि बान्थाखौ गागि सोलोंथायगिरि, गान्धीजीनि सान्थौजों सोलिग्रा आरो दिल्ली मुलुग सोलोंसालिनि संस्कृत आयदानि प्र. रमेश चन्द्र भरद्वाजनो 2020 माइथायनि बे बान्थाखौ गथायनाय जायो। बे मान गोनां बान्थाखौ गथायनानै होयो उपेन्द्र नाथ ब्रह्म ट्रास्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद (एबसु)आ। बे बान्थायाव दङ 1 लाख रांनि गांसे चेकजों लोगोसे इन्दि सिनि गस्ला, आर'नाइ आरो गंसे मुसुखा। बान्था गथायनायनि सिगां हाबाफारि बादियै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बाउग्रोयो प्र. रमेश चन्द्र भरद्वाजआ।

बान्था गथायनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि सिफ प्रमद बर', इउ एन बि ट्रास्टनि मासिगिरि ड० सुबुं बसुमतारि, राइज्यो सभानि बारग' एम पि फारियै उर्खाव गोरा ब्रह्म, बिस्वजित दैमारि, इउ एन एकाडेमिनि बिथोनगिरि कृष्णगपाल बसुमतारि आरो गोबां मान गोनां सुबंफोरा।

गागि खौरांगिरि आरो राइज्योयारि फोरमायथि कमिसनार समुद्र गुप्त काश्यपनि मासि सामलायनायाव खुंनाय बे बान्था गथायनाय हाबाफारियाव ट्रास्टनि मासिगिरि ड० सुबुं बसुमतारिआ बुङोदि, बे मान गोनां बान्थाखौ प्र. भरद्वाजनो बिथांनि थुनलाइयारि आरो समाजयारि बिथिङाव गिदिरथार बिफाव लाबोनायनि थाखाय होनो मोन्नानै ट्रास्टआ जोबोर गोजोन्नाय मोनदों। 

Bodofa UN Brahma Award 2021

गिबि खेबनि थाखाय 2004 माइथायाव उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइखि बान्थखौ बर' थुनलाइ आफादनि बारग आफादगिरि आरो गागि लिरगिरि रुंसारि यगेन्द्र कुमार बसुमतारिनो गथायनानै बे बान्था होनायखौ जागायजेन्दोंमोन।

उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइखि बान्था रान्नाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो गागि खौरांगिरि आरो नर्थ-इस्ट लाइभनि इडिटर इन चिफ वाजबीर हुसेइनआ। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मखौ गिबि खेबनि थाखाय गुवाहाटीयाव लोगो मोनजेन्दोंमोन होन्नानै बिथांखौ मोगथाङारि मोन्दांथिजों सिगांलांग्रा थार दैदेनगिरि आरो बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन उन गोग्लैसोनानै थानांनाय सुबुं हारिनि थाखाय मोन्थाय बिख'नायनि सोमावसारनायाव नांथाबदोंमोन ।

 प्र. भरद्वाजआ बान्था आजावनानै बुङोदि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनबोनायजों दिनै बर' राव हारिमुआ जौगाखांनो खाबु मोन्दों, बे राव हारिमु आरो थामोन्थानि मोन्थायखौ मोन्नो थाखायनो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि दैदेन्नायाव सोमावसारनानै दिनैनि बे थासारियाव बर'फोरा सौफैनो हाबाय होन्नानै बुङो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here