• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • फोरोंगिरि सानाव बर’ बिजों आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल रावनि बिथोनगिरिखौ बेखेवनानै होबाय

September 6, 2020

फोरोंगिरि सानाव बर’ बिजों आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल रावनि बिथोनगिरिखौ बेखेवनानै होबाय

दिसपुर, 6 सेप्तेम्बर: कलाक्षेत्रनि अडिटरियाम हलाव फालिजानाय राइज्योनां थाखोनि फोरोंगिरि सान फालिनायजों लोगोसेयैनो सोलोंथाय बिफाननि मन्थ्रि ड० हिमन्त बिस्व शर्मानि बाहागो लानायाव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ थांनाय बिटिआर गोरोबथानि थाखानाय दफा बायदियै बर' बिजों आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल रावनि बिथोनगिरिखौ बेखेवजेन्नानै होयो। मख'नो गोनांदि, 5 सेप्तेम्बर अक्टआ बर फोरजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थाबाय।
बर' बिजों आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल बिजोंनि थाखाय जुनिया बिथोनगिरि बेखेवनायजों लोगोसे फोरोंगिरि सान फालिनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ बुङोदि, फोरोंगिरि समाजआ जाबाय सुबुंखौ दाग्रा मोनसे फुंखा सुबुं। बेखायनो फरायसुला-फरायसुलिफोरनि गासैखौबो दाफुंनायाव फोरोंगिरि समाजआ मैखोम बिफाव लानो नांगोन। दिनैनि मुगाया जाबाय बादायलायनायनि मुगा। बे बादायलायनाय मुगायाव फोरोंगिरिफोरानो जाखांबोनाय आथालफोरखौ जेरैथिंबो आखा-फाखा खालामनानै मानसि खालामनांगोन।
गोग्गो समाजआ फोरोंगिरिफोरनि सायावनो लामा नायनानै थायो होन्नानै गिबि मन्थ्रिआ बुङो। बिथाङा बुंबावोदि, जिउनि लामायाव बेसेन गोसा जिउ दाफुनायजों लोगोसे मान आरो सन्मान गोनां खालामनाया फोरोंगिरिफोरनि सायावनो सोनारनानै थायो। फरायसाफोरनि गोसोयाव सुबुंथिनि सानस्रिखौ मोन्दांथिहोनो हानाय बायदि आरो थुलुंगाखां होनो नांथाबनांगोन । सुबुंनि समाजखौ बांसिनै थोगोर गोनां खालामनो आरो सिगां फारसे लानानै थांनो बाहाय बिगियाननि गोनांथि दं। लकडाउनाव बाहायनाय डिजिटेल सोलोंथायनि राहायानो बेनि गोथां बिदिन्थि।
CM Sarbananda Sonowal inaugurating a Directorate of Bodo
गिबि मन्थ्रि सनवालआ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि राज्योयारि सान्नाय हनायजों सुबुंथिनि बेसेनखौ जौगाखांहोनो लानाय गुबुन गुबुन बिफावखौ रायखाङो । गाहाय मन्थ्रिनि गोदान सोलोंथाय खान्थिजों बिमानि रावखौ गोख्रों महर होनायनि थाखाय लानाय राहाखौ बिथाङा नोजोर बोहोयो। गिबि मन्थ्रिआ बुङोदि, उदांश्रीनि 74 बोसोर उनाव बेयो मोनसे थोगोरगोनां आरो जुगामि बिथांखि।
गाहाय मन्थ्रिनि गोख्रों बिफावनि थाखायनो गुबुन गुबुन हारि-माहारिया गावनि बिमानि रावजों लेखा गोरों जानानै गावनि रोंगौथिखौ समाजनो आरो हादतनो दिन्थिफुंनो खाबु मोनगोन। गोदान सोलोंथाय खान्थिखौ आसामआवबो बाहायनो राइज्यो सरकारा थांखि लादों होन्ना मख'ना बिथाङ फोरमायोदि, बे आयदाखौ लानानै मोनसे कमिटिबो दानाय जादों जाहाथे राइज्योनि मोनफ्रोमबो हारिमाहारिनि रावआ जौगाखांनो खाबु मोनो। बर' बिजों आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल रावनि बिथोनगिरिनि बेखेवजेन्नाय आयदाखौ लाबोना गिबि मन्थ्रिआ बुंबावोदि, भाषा गौरब बिथांखिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो हारि-माहारिनि राव आरो थुनलाइखौ जौगाखांहोनो थाखाय राइज्यो सरकारा राहा लाबाय।
बे बुब्लियावनो माननि आलासि महरै बाहागो लानानै सोलोंथाय, देहा, रांखान्थि आरो पिडब्लिउडि बिफाननि मन्थ्रि ड० हिमन्त बिस्व शर्माया बुडोदि, भारतनि सोद्रोश्री आरो हारिमुआ गोजाम समनिफ्रायनो फोरोंगुरुखौ जुनिया थाखोयाव दोनबोदों। मानोना सासे गुरुआ गियान आरो सान्थौनि मेगनखौ बेखेवनानै होना जिउखौ थांखि गोनां मोनसे लामाजों थाबायनो लामा दिन्थियो। दिनैनि समाज जिउनि दाहारआ गुरुनिनो होनाय लामाजों सिगांनायखौ नुनो मोन्नाय जायो। ड० सर्वपल्ली राधाकृष्णानआबो जोंनि जिउखौ जोंखांसार होदोंमोन। बिथाङ गोदान सोलोंथाय खान्थिया जोंनि बृटिस मुगानि सोलोंथाय राहाखौ जानगार होनानै गासैबो फोथारावनो गावनि आंगोथिखौ दिन्थिसारनो हागोन होन्नानै रायखाडो। बिथाङ बुंनाय बायदिब्ला गोदान सोलोंथाय खान्थिखौ मावफुंनो थाखाय साखा-फारा जाबाय आरो बेनि थाखाय सरकारा दानानै होनाय सा 40 सोद्रोमाफोरनि जखन्थाया दिनै जागायजेनगोन।
कलाक्षेत्रनि अडिटरियाम हलाव खुंजानाय हाबाफारियाव सोलोंथाय बिफाननि गाहाय नेहाथारि एबा सोलोंथाय मिसननि बिथोनगिरि बि कल्यान चक्रबर्तिआ बराय बिबुंथि लाखियो। अदेबानि बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गावनि बिबुंथियाव आसाम सरकारनि बिटिआर गोरोबथायाव थानाय दफा बायदियै बर' बिफाननि जुनिया बिथोनगिरिखौ बेखेवनानै होनायनि थाखाय गिबियावनो साबायखर जासियो। बर फोरनि सोलोंथाय फोथारनि गोबांथार थाबोनाय जेंना आरो बेजों सोमोन्दो गोनां जुनिया बिथोनगिरिनि सायाव खालामबोनाय दाबि-दावाफोरखौ रायखांनानै बोहैथि सरकारनि बिफाव लानायजों जालांनाय गोरोबथानि गुबुन गुबुन दफाफोराबो माव'जाजोबगोन होन्नानै बिथाङा मिजिंथिनाय फोरमायो। फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै बर' बिजोंनि बिथोनगिरि बेखेवनाय हाबाफारियाव सोलोंथाय आरो गोग्गो समाजनि सायाव बर'आ बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। मेलाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आबो बिबुंथि लाखिदों। जौसाङाव दुलाराइ बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि एबा बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि मुस्रि लरेन्स इसलारि, एमपि बिस्वजित दैमारि, मन्थ्रि भबेस कलिता आरो गुबुन गुबुन सोलोंथाय बिफाननि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो।
Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here