• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

October 29, 2022

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

अदालगुरि,29 अक्टबर : थांनाय गोलाव सम बर’ हारिनि थामोन्था रैखाथि हारि सिबिनाय समाज फोसाबनायजों लोगोसे गावखौ बावसोमनानै खामानि मावबोनाय मोनसे समनि दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि बारग’ गाहाइ आफादगिरि आरो पानेरि बिधान सभा बियाब जों लोगोसे माजबात बियाबनिफ्राय खन्थाम एम एल ए जानो हानाय करेन्द्र बसुमतारिनि सारादुखौ फैगौ नबेम्बर दाननि 10 खालाराव मिरु एबसु नखरनि सुबुंफोर आरो बान्जाय आफाद जथायै लोगो नांनानै रौता सहरनि साखाथियाव थानाय जे बि हागजेर मेमरियेल फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंगोन।


बै सानखालि बयखौबो बाहागो लानानै रुंसारिनि मुसुखायाव बिबार बारनैसो बावनायजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरखौ मददथि होफैनो थाखाय खावलायहरदों दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि गाहाइ आफादगिरि बिथां दिपेन बर’ आ।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here