• Home
  • /
  • National
  • /
  • फैगौ सप्ताहनिफ्राय हादतनाडैफरायसालि खुलिफिनसिगोन

September 14, 2020

फैगौ सप्ताहनिफ्राय हादतनाडैफरायसालि खुलिफिनसिगोन

गोदान दिल्ली, 14 सेप्तेम्बरः करना भाइरास इनफेक्सननि गेजेराव थांनाय माखासे दाननिफ्राय बन्द जानानै थानाय फरायसालिफोरखौ फिन खुलिनो थियारि खालामनायखौ जागायजेन्दों। बेनि थाखाय रैखाथि आरो स्वच्छतानि मान्दान्दाखौ नोजोर लाखिनाय जादों। आथिखालाव 9 थि थाखोनिफ्राय लानानै 12 थि थाखोनि थाखाय 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय फरायसालिफोरखौ खुलिनो गनायथि होबाय।

schools-reopen

बे समाव स्टाफ रुमनिफ्राय लानानै क्लास रुमसिम फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर आरो मावसुमाफोरा शसेल डेस्टिसिंखौ फालिनांगोन। फरायसालिनि शुइमिं फुलफोरखौबो बन्द खालामनाय जागोन। एयारकन्डीशनारनि बिदुङा 24-30 डिग्री सेलसियासनि गेजेरावनो थानांगोन। क्रस भेन्टिलेसन आरो गोग्गो आबहावानि थाखाय राहा लानांगोन। फरायसा-फरायसुलिफोर आरो फोरोंगिरिजों लोगोसेनो फरायसालियाव फैग्रा गासिबो मावसुमाफोरनि थाखाय मास्क गान्नाया गोनांथार जागोन। बिसोरो गेजेर गेजेर आखायबो सुनांगोन। फरायसालियाव फैग्रा गासिबो सुबुंफोरा गाव गावनि गाहाम देहानि सायाव नोजोर लाखिनांगोन। फरायसालियाव जानला मोनला जुमुदै गारनो मोन्नाय नङा।

 रोखायै बिथोन होनाय बादिब्ला फरायसालियाव राइज्यो हेल्पलाइन नम्बरजों लोगोसेनो जायगानि गाहाम देहानि बिबानगिरिफोरनि फन नम्बरखौ होनाय जागोन। फरायसा-फरायसुलिया फरायसालियाव गोसो बादियै फैनो हागोन। सोरबा फरायसाखौ स्कुलाव फैनो थाखाय नार्सिन्नाय जानाय नङा।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

रांखान्थि मन्थ्रिआ मैया मिरुनि बाजेटखौ थिसन्दों

रांखान्थि मन्थ्रिआ मैया मिरुनि बाजेटखौ थिसन्दों

बि टि आरनि सिङाव ओन्सोल सोसनायनि थाखाय आर’जलाइ गथायनायनि समखौ फोलावबाय

बि टि आरनि सिङाव ओन्सोल सोसनायनि थाखाय आर’जलाइ गथायनायनि समखौ फोलावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here