• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • फावखुंगुर पबित्र राभानो पद्मश्री प्रतिमा बरुवा पान्डे गोसोखां बान्था

December 25, 2020

फावखुंगुर पबित्र राभानो पद्मश्री प्रतिमा बरुवा पान्डे गोसोखां बान्था

Pabitra Rabha

उदालगुरि, 25डिसेम्बर : दुलाराय आसाम फरायसा आफादआ बोसोरफ्रोमबो 27 डिसेम्बराव होबोबाय थानाय पद्मश्री प्रतिमा बरुवा पान्डे गोसोखां बान्थाखौ बे खेबाव टंलानि फावखुंगुर पबित्र राभानो होनाय जागोन। 24 डिसेम्बरखालि दुलाराय आसाम फरायसा आफादनिफ्राय गेवलाङै फोसावनानै होनाय लोगोलोगो बिथांनि जालाहआव थानाय गामिआव आसुनि लोगो नेहाथारि जयन्त कुमार भट्टचार्जआ बिथांखौ फुलाम गामसाजों बरायनाय जायो आरो पबित्र राभाखौ इयुननि थाखाय गोजोन हामब्लायथि जासियो। लोगोसे टंला दखरा फरायसा आफाद, कलाइगाव फरायसा आफाद, उदालगुरि जिल्ला प्रेस गिल्ड, टंला प्रेस क्लाब, टंला प्रेस गिल्डनि फारसेनिफ्राय बिथांखौ बरायनाय जायो। मख’नो गोनांदि, फावखुंगुर पबित्र राभाआ दापन दा मिररनि बानजायनायाव माखासे बिथिङाव समाजनि मोजां फाव दिन्थिनाय आरो खामानि मावनायनि बिफाव लाबोदोंमोन। दुलाराय आसाम फरायसा आफादआ फैगौ 27 डिसेम्बरआव फावखुंगुर पबित्र राभानो पद्मश्री प्रतिमा बरुवा पान्डे गोसोखां बान्थाजों मान होनो थांखि लानायखौ उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोराबो गोजोन्नाय फोरमायदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here