• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • फलिन्द्र बसुमतारिनि बिबुंसारआ बिपिएफ दोलोनि बिबुंथि नडाः प्रबिन बर’

September 10, 2020

फलिन्द्र बसुमतारिनि बिबुंसारआ बिपिएफ दोलोनि बिबुंथि नडाः प्रबिन बर’

बरमा, 10 सेप्तेम्बरः बागसा जिल्लानि बागानपारा परिषद बियाबनि बिपिएफ हान्जानि बिजाथि आरो बारग' एमसिएलए फलिन्द्र बसुमतारिआ बिजेपि हान्जाजों लोगोसे बिपिएफआ गोरोबथा गैया होन्नाय आरो मन्थ्रि डo हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव बुंथिनाय बिबुंथिया दासान्दि ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोङाव गोसारनाय लोगो-लोगो दुंहाव थासारि नुजाथिदों बिपिएफ हान्जानि गेजेराव। बेखौ लानानै 9 सेप्तेम्बरखालि बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ बारग' एमसिएलए फलिन्द्र बसुमतारिनि बिबुंथिनि फिनजाथायाव बिबुंथिखौ लाखियो खौरांगिरिनि सिगाङाव।

बरमायाव बिपिएफ हान्जानि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बारग' एमसिएलए फलिन्द्र बसुमतारिआ राइज्यो सरकारनि गोखों मन्थ्रि डo हिमन्त बिश्व शर्माआ आफादनि दैदेनगिरि अखिल गगैखौ जेलयाव सोनायनि गाहाय दायनिगिरि होन्नानै बुंनायजों लोगोसे मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौबो अखिल गगैबादिनो जोबथेसालियाव सोगोन होन्नानै गोख्रों बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाडाव बुंथिदोंमोन । बेजों लोगोसे बारग' एमसिएलएआ बिजेपि आरो बिपिएफ हान्जानि गेजेराव गोरोबथा गैया होन्नानैबो बुंदोंमोन। बारग' एमसिएलएनि लाखिनाय बिबुंथिखौ फिनजाथाय खालामनानै बिपिएफ हान्जानि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ बुङोदि, 25 नं बागानपारा बिटिसि परिषद बियाबनि बिजाथि फलिन्द्र बसुमतारिनि बुंनाय बिबुंथिफोरा गावनि बिबुंथिसो।

Prabin Boro, General Secretary BPF

अदेबानि बेयो बिपिएफ हान्जानि बिबुंथि नङा होन्नानै प्रबिन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा खालामफिनो। बारग' एमसिएलए फलिन्द्र बसुमतारिनि सायाव बिपिएफ हान्जाया फैगौ मिरु मावफुं जथुमायाव हान्जानि नेमखान्थिखौ सिफायनायनि दायाव हान्जाया बिनि हेंथायै गोख्रों राहा लागोन होन्नानै बर'आ मिथिहोयो। फार्सेथिं बिजेपि हान्जाजों गोरोबथा थानाय-थायै बेनि सोमोन्दोयाव फैगौ 2021 नि बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफनि मिरु माव'फुं आफादाव थांखि लागोन होन्नानै बर'आ मिथिहोयो। बिजेपिजों इउपिपिएल हान्जानि इसिं नोजोराव बुजा-बुजि थालायनाय आरो थायै बेनि सोमोन्दोयाव बिबुंथि लाखिनायनिफ्राय जानगाराव थानानै बिपिएफ हान्जाया बिजेपिजों दिनैसिम गोरोबथानि धोरोमखौ फालिबोदों होन्नानै रायखाङो। बिथाङा लोगोसे हान्जानि नेहाथारि आरो तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि एमएलए इमानुयेल मुसाहारिआ बिपिएफ हान्जाया खामानि-दामानिफोरखौ गाहामै मावफुङा होन्नानै रायखांना एमएलए मुसाहारिया बिपिएफ हान्जाखौ नागारनानै थांनाया थि जायाखै होन्नानै बुंथियो प्रबिन बर'आ। हान्जाया बिखौ होखाराखै होन्नानै बुंनायजों लोगोसे मुसाहारिआ गावनो हान्जानिफ्राय जानगारदों होन्नानै बर'आ रोखा खालामो ।

 गुबुन फार्सेथिं बावैसो साननि सिगां इउपिपिएलनि बुंथिगिरि मासिनिफ्राय होखारजानाय पृथ्विराज नारायन मेचआ बुंथिनाय बाथ्राखौ गोनांथार होयालासै बारग' एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'आ फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानानै थानाय समाव जरैबायदि बुंदोंमोन दिनैनि सामाव बिथांमोननि बुंनाय बाथ्रा आरो खामानिफोरनि गेजेराव गोबां फारागथि दं होन्नानै बुंथियो। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जाखौ खौसेथि खालामनायनि अनगायै जेबो खामानि जायाखै होन्नानै बिटिआर गोरोबथायाव जायफोर दं बेफोरखौ बिपिएफआ सिगाडावनो खालामदों होन्नानै प्रबिन बर'आ गावनि बिबुंथियाव मिथिहोयो। खौरांगिरि मेलयाव बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया मोन 23 निबो बांसिन मासि देरहाना गाव हारसिडैनो बिटिसि खुंथायखौ दखलाव लाफिनगोन होन्ना दाबि खालामो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here