Bodosa Newspaper

April 22, 2024

पृथ्विराज नारायन देब मेचनि हेंथायै कक्राझार पुलिस थानायाव इउपिपिएलनि गसर

Prithvi Narayan Dev Mech

कक्राझार, 1 डिसेम्परः ब्रैथि बिटिसि बिसायख’थिया खुंजागोननि समआ जेसेबांनो खाथि नोजोराव सफैदों एसेबांनो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि फोसावदिंनायनि मुङाव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। गेजेराव माखासे सानल’ थाबावनायनि सिगांनो बिटिसि बिसायख’थिखौ मिरु खालामनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गाव-गावनि बियाबफोराव फसंनाय बिजाथिखौ सोलो-बोलोजों देरहाहोनायनि थांखि लानानै आरो भटार राइजो-राजाफोरखौ लाफानानै दासान्दि गोहो दिन्थिनायखौबो नुनो मोन्दों। बेबादि समावनो राजखान्थिगिरिफोरनि अजद खालामलायनाय आरो बाथ्रानि बान गावलायनायखौबो नुनो मोन्दों। थारैनो बिसायख’थिनि खाथि नोजोराव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय ओखारनांनाय पृथ्विराज नारायन देब मेचआ थांनाय माखासे सानफोराव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर’नि हेंथायै माखासे आयदाखौ लानानै नंखाय अजद खालामदोंमोन। बेखौ लानानै समबारखालि खौरागिरि मेल खुंनानै इउपिपिएल दोलोआ पृथ्विराज नारायननि हेंथायै कक्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसन्नाय बाथ्राखौ मिबथिहोदों। गांसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर’नि हेंथायै नारायन देब मेचआ माखासे अजद लाबोदोंमोन, जेराव भटार राइजो-राजाफोरखौ गावस्राहोनायनि सोलो बाहायनानै पृथ्विराज देब मेचआ प्रमद बर’नि हेंथायै बायदिसिना आयदाखौ बोखांनानै अजद खालामदोंमोन होन्नानै इउपिपिएल दोलोआ फिनजाथाय खालामो। बिटिसिनि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआव थानाय आइन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरखौ प्रमद बर’आ होखारगोन होन्नानै बुंथिनाय बाथ्रानि फिन्नाय होनानै बे बिथिडाव सिगाङाव पृथ्विराज नारायन देब मेचआ गावसो सार्थनि थाखाय गसर थिसन्दोंमोन होन्नानै इउपिपिएलआ अजद खालामो। इउपिपिएल दोलोआ दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर’नि हेंथायै नंखाय अजद खालामनायनि दायाव कक्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसन्नायनि उनाव पृथ्विराज नारायन देब मेचआ बेनि सायाव फिन्नाय होनांगोन एबा आइननि गेजेरजों मोगा-मोगि जानांगोनखौ रोखा नुहरदों।

Share with your friends!

Leave a Comment