• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • पृथ्विराज नारायन देब मेचनि हेंथायै कक्राझार पुलिस थानायाव इउपिपिएलनि गसर

December 1, 2020

पृथ्विराज नारायन देब मेचनि हेंथायै कक्राझार पुलिस थानायाव इउपिपिएलनि गसर

Prithvi Narayan Dev Mech

कक्राझार, 1 डिसेम्परः ब्रैथि बिटिसि बिसायख’थिया खुंजागोननि समआ जेसेबांनो खाथि नोजोराव सफैदों एसेबांनो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि फोसावदिंनायनि मुङाव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। गेजेराव माखासे सानल’ थाबावनायनि सिगांनो बिटिसि बिसायख’थिखौ मिरु खालामनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गाव-गावनि बियाबफोराव फसंनाय बिजाथिखौ सोलो-बोलोजों देरहाहोनायनि थांखि लानानै आरो भटार राइजो-राजाफोरखौ लाफानानै दासान्दि गोहो दिन्थिनायखौबो नुनो मोन्दों। बेबादि समावनो राजखान्थिगिरिफोरनि अजद खालामलायनाय आरो बाथ्रानि बान गावलायनायखौबो नुनो मोन्दों। थारैनो बिसायख’थिनि खाथि नोजोराव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय ओखारनांनाय पृथ्विराज नारायन देब मेचआ थांनाय माखासे सानफोराव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर’नि हेंथायै माखासे आयदाखौ लानानै नंखाय अजद खालामदोंमोन। बेखौ लानानै समबारखालि खौरागिरि मेल खुंनानै इउपिपिएल दोलोआ पृथ्विराज नारायननि हेंथायै कक्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसन्नाय बाथ्राखौ मिबथिहोदों। गांसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर’नि हेंथायै नारायन देब मेचआ माखासे अजद लाबोदोंमोन, जेराव भटार राइजो-राजाफोरखौ गावस्राहोनायनि सोलो बाहायनानै पृथ्विराज देब मेचआ प्रमद बर’नि हेंथायै बायदिसिना आयदाखौ बोखांनानै अजद खालामदोंमोन होन्नानै इउपिपिएल दोलोआ फिनजाथाय खालामो। बिटिसिनि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआव थानाय आइन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरखौ प्रमद बर’आ होखारगोन होन्नानै बुंथिनाय बाथ्रानि फिन्नाय होनानै बे बिथिडाव सिगाङाव पृथ्विराज नारायन देब मेचआ गावसो सार्थनि थाखाय गसर थिसन्दोंमोन होन्नानै इउपिपिएलआ अजद खालामो। इउपिपिएल दोलोआ दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर’नि हेंथायै नंखाय अजद खालामनायनि दायाव कक्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसन्नायनि उनाव पृथ्विराज नारायन देब मेचआ बेनि सायाव फिन्नाय होनांगोन एबा आइननि गेजेरजों मोगा-मोगि जानांगोनखौ रोखा नुहरदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here