• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • निखावरि जबकार्ड श्रमिक, मुलाम्फायारिनि जबकार्डनि धोन सेनानै लांनाय बिपिएफ दैदेनगिरिफोरनि हेंथायै श्रमिक, मुलाम्फायारिफोरा गचर होथों: प्रमद

October 5, 2020

निखावरि जबकार्ड श्रमिक, मुलाम्फायारिनि जबकार्डनि धोन सेनानै लांनाय बिपिएफ दैदेनगिरिफोरनि हेंथायै श्रमिक, मुलाम्फायारिफोरा गचर होथों: प्रमद

भबानीपुर, 5 अक्ट'बरः बिटिआरआव इउपिपिएलनि सरकार फैनायानो जागोन राइजो-राजाफोरखौ सिबिथाय होनायनि सरकार। थांनाय जिस्नि बोसोर भां, जौ, जुवा, रांखावरि गेना खालामनाय सरकार बादि जोंनि सरकारआ जानाय नङा। इउपिपिएलजों दाजानाय सरकारआ गासैबो हारि-माहारिनि गोरोबथिजों दाजानाय सरकार जागोन। बेनि थाखाय बिटिआरआव राइजो जानाय मोनफ्रोमबो हारि-माहारिनि गेजेराव मोनसे मोनसेयै जौगाखां परिषद दानाय जागोन।"- बे बिबुंथिखौ इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ शालबारिनि साखाथि पकालागी गामियाव खुंनाय इउपिपिएलनि मोनसे मेलआव बुङो। बिथाङा बुङोदि, हाग्रामा महिलारि दैदेन्नाय बिपिएफ दोलो-सरकारनि बिबानगिरिफोरा थांनाय समफोराव एमजिएनआरइजिए नि जबकार्ड श्रमिकनि मुङाव फैनाय गुजिबा जौखोन्दो धोनखौनो आदि खालामगारदों। जबकार्डनि श्रमिकनिफ्राय गोहो बाहायनानै, सिगि-सग' खालामनानै धोन आरो जबकार्डफोरखौ सेनानै लांदों। श्रमिकफोरनि जबकार्डफोरा दासिमबो बिपिएफनि दैदेनगिरि-मावफारियाफोरनि आखाइयावनो दङ। नाथाय श्रमिकफोरनि जबकार्ड, मोन्नांगौ धोनफोरखौ गथायनानै होफिन्नांगोन। नङाब्ला श्रमिकफोरनि धोन, जबकार्ड सेनानै लांनाय बिपिएफनि दैदेनगिरि-मावथिफोरनि हेंथायै श्रमिकफोरा गचर होनांगौ। बेनि थाखाय इउपिपिएल दोलोया मदत होगोन होन्नानैबो बिथाङा बुङो। फैगौ समाव बिटिआरयाव इउपिपिएलनि सरकार दानायनि उनावनो जबकार्ड श्रमिकनि धोन गेना खालामनाय, निखावरिफोरनि मुङै फैनाय सरकारि न' नि गेना खालामनाय आरो बाइदिसिना गेना खान्थियाव लोब्बा थानाय बिपिएफ दैदेनगिरि-मावथिफोरनि थायै मोनसेनि उनाव मोनसे गचर होनाय जागोन होन्नानैबो बिथाङा बुङो।

Promod Boro

बेराफार्से रबिबारखालिनि गेजेरावनो शालबारिनि साखाथि साम' हाथाइआव (कक्लाबारि बियाबनि सिङाव) थानाय बाथौ थानसालियाव खलमहैनानै दुलाराय बाथौ महसभानि बिबानगिरि, धोरोम सिबियारिफोरजों लोगो हमनानै सावरायलायो। रबिबारखालि खुंनाय बे मोन्नैबो मेलाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि हानिफ आलि आहमेद, मन्तु बर', दयाल शरनिया, आइनुल आलि, बारग एम सि एल ए अनिप बसुमतारि, शालबारि बियाबनि बिजाथि बिनद मुसाहारि, मथनगुरि बियाबनि बिजाथि चाहजाहान आलि, बिपुल बर', दुलाराय बाथौ महासभानि गाहाय नेहाथारि बसन्त सर्गियारि, दौरि पद्मधर बसुमतारिमोनहाबो बिबुंथि लाखियो। बे रोखोमैनो शालबारि बियाबनि ताङाबारि, शालबारि, उधियागुरि आरो खान्थालगुरियावबो आलादा आलादायै खुंनाय इउपिपिएलनि मेलआव फावखुंगुर फैला अरफे जोनां ब्रह्म, एबसुनि दैदेनगिरि उमेश दैमारि, बाशिराम रामसियारि, रहेन खेरकाटारि, इउपिपिएलनि मिरु दैदेनगिरि बिउटि बसुमतारि, कनक बर', सत्यजित बर', बिजाथि बिनद बसुमतारि आरो आगु एनडिएफबि दैदेनगिरि बि लाइथुन मोनहाबो बिबुंथि लाखियो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here