Bodosa Newspaper

April 22, 2024

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

तामुलपुर,28 जुलाइ : तामुलपुर जिल्लानि भारत-भुटान सिमा साखाथि कुमारिकाता 24BN SSB रंगिया हानजाया ओन्सोलनि फरायसाफोरखौ लानानै थांनाय 27 जुलाइ  2022 खालार खालि गोलाव हानजा सुरदों ।

भारत उदांस्रिनि 75 बोसोर फालिथाइ  AZADI KA AMRIT MAHATSAV सानजों लोब्बा लाखिनानै हादरारि गोथार फिरफिखौ गंफ्रोमबो नखराव लाखिनाय आरो बिरहोनाय थांखिजों ओन्सोलनि फरायसा-फरायसुलिफोरखौ लानानै समाजारि सांग्रांथि होनो पानि टेंकिनिफ्राय गायदां चक SSB केम्पसिम गोलाव हानजा सुरनायखौ लानाय जायो ।

साभ-इन्सभेक्टर  अ’ स्याम कुमान बिथांनि दैदेननायजों सोमदोन सुबा गुदि फरायसालि, लिटिल स्टार इंलिस स्कुल कालिपुर, जगेसपुर गुदि फरायसालि आरो सत्य समर बिधालयनि सा 100 निबो बांसिन फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोरजों जथाइयै नखर नखर हादरारि फिरफिला बिरहोनांगौ बायदि स्लगानजों बे गोलाव हान्जा सुरनायखौ लानाय जायो । बे हाबाफारियाव 24BN SSB रंगियानि आखान्थि इन्जिनियार बि. बनिक, ए एस आइ ममित बर’, ए एस आइ भान्दार देका, लाल बाबु यादव, नबजयती नाथ बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां एस एस बि रौनियाफोरा  मदद होफादों ।

Share with your friends!

Leave a Comment