• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • नख’रसेनि सा 5 सोद्रोमाफोरा गावसोरखौनो जिउ फोजोबना लादों

November 3, 2020

नख’रसेनि सा 5 सोद्रोमाफोरा गावसोरखौनो जिउ फोजोबना लादों

गसाइगाव, 3 नभेम्बर: मोनसे बिखा गावथाव-थाव दुखुथिया जाथाया दुलाराय गसाइगाव महकुमायावनो सोमोनांनाय थासारि खालामदों। गेस एजेन्सिनि फालांगि खालामनानै खुनुरुखुम नख'रखौ फोलोमनाय बे गोरिब नख'रनि गाहाय बिगोमा निर्मल पालजों लोगोसे बिनि नख'रनि सा 4 सुबुंफोरा मिथिस'आजासे गावसोरखौनो जिउ फोजोबना लानाय जाथाया ओन्सोलनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ दुखु आरो सोमोनांनाय थासारि सोमजिहोदों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिआरनि कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि तुलसिबिल बाजाराव थांनाय हरनि निजोम समाव निर्मल पाल (52) मुंनि फालांगिनि नख'रनि गासैबो सुबुंफोरा गोदोनायाव दौलें लागायनानै जिउ फोजोबना लायो। मोनसे समाव तुलसिबिल बाजारनि साखाथियाव थानाय जयपुरनि थागिबि निर्मल पालआ उननि समाव तुलसिबिल बाजारावनो अरायथायै थायो।

Five Person Suicide in Tulsibil

तुलसिबिल बाजाराव मोनसे फिसा फालांगि जागायजेन्नाय निर्मल पालआ लन लानाय रांनि दाहारखौ लानायनि जाउनाव गोसोयारि गुलाइ-गुजाय सान्नायजों भुगिनांदोंमोन होन्नानै गुदि संदान्नायाव मिथिनो मोननाय जादों। जायगानि राइजो-राजा आरो बिनि सोमोन्दोयारिया फोरमायनाय बायदिब्ला जोबोद लोरबां रांखान्थिनि हालोदजों मोनसे फिसा फालांगिखौ जागायजेन्नानै खुनुरुखुमै गावनि नख'र सामलायनाय निर्मल पालआ लन लानायनि उनाव लनखौ सुख’नो हायैयाव गोबां सान्नायजों जिंगासिदोंमोन। मख'नो गोनांदि, तुलसिबिल बाजारनि थागिबि निर्मल पाल (52), बिसि मल्लिका पाल (45), फिसाजोफोर फारियै पुजा पाल (25), नेहा पाल (17), स्नेहा पाल (16) मोनहा थांनाय हरनि समाव गावनि न'यावनो जिउ फोजोबना लादों । निर्मल पालआ थांनानै थानाय समाव तुलसिबिल बाजाराव भारत गेसनि साब एजेन महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। जायगानि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला निर्मल पालआ फालांगिनि थाखाय थोजासे रांनि गोनांथि जादोंमोन । जायनि थाखाय फालांगियाव आरो नख'राव बाहायनायनि थाखाय लन लानानै आरो बे लननि दाहारखौ सुख'फिन्नो हायैनि जाहोनावनो थोंजोङै जिउ फोजोबना लानायनि लामाखौ सायख'ना लादों होन्नानै जायगानि सुबुंफोरा सुलुङाव फोरमायदों। मिथिनाय बायदिब्ला निर्मल पालनि देरसिन फिसाजो पुजा पालआ बिगियान आयदायाव डिग्री लानानै तुलसिबिल जातिय बिद्यालयआव फोरोंगिरि महरै साख्रि मावगासिनो दंमोन । फारसेथिं नैथि फिसाजो नेहा पालआ हायार सेकेन्डारिनि नैथि बोसोरनि फरायसुलिमोन आरो थामथि फिसाजोआ 10 थाखोयाव फरायगासिनो दंमोन । बे जाथायखौ लानानै ओन्सोलनि गुबुन गुबुन हान्जा आफादफोरा गोथौ दुखु मोन्नाय फोरमायनायजों लोगोसे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो दाबि देखाङो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here