• Home
  • /
  • Business
  • /
  • दुखुथिया निखावरि नखरा देहा फाहामथायनि थाखाय सुबुं अनफावरि राइजो-राजाफोरनिसिम मदद हांख्रायहरदों।

July 26, 2021

दुखुथिया निखावरि नखरा देहा फाहामथायनि थाखाय सुबुं अनफावरि राइजो-राजाफोरनिसिम मदद हांख्रायहरदों।

 कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महखुम्मानि सिमलागुरि गामिनि थागिबि प्रदिप ब्रह्मनि फिसाजो लक्ष्मी ब्रह्मआ माखासे साननिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों गोग्लैनानै दं। दुखुथिया निखावरि नखरा गाहाम फाहामथाय होनो थाखाय रांखान्थियारि हालाय हाफाय जानांदों। खाथिनि गसाइगाव RNB देहा फाहामसालिआव लक्ष्मी ब्रह्मखौ थिसनदोंमोनब्लाबो गोब्राब लोमजानायनि थाखाय बेयाव फाहामनो हायैयाव कक्राझार MRM देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो  गोनां जाहैयो  होननानै बिफाया खोरांआव फोरमायना होदों। गाहाम फाहामथाय होनो थाखाय रांखानथिनि गोनांथि जानानै दं। बेनिखायनो लक्ष्मी बृरह्मखौ गाहाम देहायाव लाबोनायाव मदद होयो बेनि थाखाय बिफा प्रदिप ब्रह्मआ खौरांनि गेजेरजों हेफाजाब आरो मददनि थाखाय सुबुं अनसायगिरि रायजो राजाफोर आरो आसाम  सरखारनिसिमबो बिथांआ आरज खालामहरदों।

गोसो गुदुं सुबुंफोरा बिफा प्रदिप ब्रह्मनि UCO BANK नि  A/C no. 26480110051856, IFSC- UCBA0002648 आव राङारि अनसुंथाय हरनो हागो लोगोसे 9957106579 आव सुलु लानो हागोन।

Share with your friends!

Related Posts

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here