Bodosa Newspaper

May 29, 2023

दिल्ली बर’ बाथौ गौथुमआ बि टि आरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हानायनि थाखाय बाथौसालियाव आर’ज गाबदों

कक्राझार/दिल्ली, 23डिसेम्बरः दिल्ली बर’ बाथौ गौथुमनि गासै मावथि सोद्रोमाजों लोगोसे हादतनि राजथावनि दिल्लीआव थानाय एबा राइज्यो जानाय गोबां बर’ फिसाफोरा बावैसो जानानै थांनाय बि टि सि बिसायख’थियाव देरहासार जानो हानाय गासै बिजाथिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे गोदानै सरकार दानाय प्रमद बर’ आरो बिथांनि गोदान सरकारनि गासैबो राजखान्थि दोलोनि मावफुं सोद्रोमा आरो एम सि एल एफोरनिसिम हामब्लायथि हरनानै जाहाथे बि टि सि/ बि टि आरखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनानै बर’ हारिनि सुबुंफोरनि आरो बि टि आर हालामनि थाखाय जौगानाय लाबोनो हायो बेनि थाखाय आनान गसाइ बोराइ बाथौनि सेराव आर’ज खालामदों।

Share with your friends!

Leave a Comment