Bodosa Newspaper

July 22, 2024

दिपशिखा बसुआ मिस इन्डिया कुइन अफ हार्टस 2020 बादायनायाव गिबि बिमुं देरहादों

Dipsikha

कक्राझार, 28डिसेम्बरः कक्राझारनि दिपशिखा बसुआ मिस इन्डिया कुइन अफ हार्टस 2020 नि बादायनायाव देरहासात बिमुं मोननो हायो। गोदान दिल्लीनि नयदायाव 23 डिसेम्बराव खुंनाय हायनारि बादायलायनायाव कक्राझार सहरनि वार्ड नं 5 नि थागिरि दिपक कुमार बसु आरो सान्तना बसुनि फिसाजो दिपशिखा बसुआ मिस इन्डिया कुइन अफ हार्टस 2020नि बिमुं देरहानानै कक्राझारजों लोगोसे बि टि आरनि गोग्गानाय लाबोनो हायो। गोदान दिल्लीनिफ्राय बान्था लानानै कक्राझार रेल स्टेसनआव ओंखारफैनानैनो खौरांगिरिफोरनो बिथाङा फोरमायोदि, हाइनारि बादायलायनायाव आसामजों लोगोसे हादरनि गुबुन गुबुन राइज्योनि गोबां बादायगिरिफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। बिब्दिनो फैयै फैयै 23 डिसेम्बर अक्ट’आव जोबथा ग्रेण्ड फिनालेआ खुंफुं जादोंमोन। बे जोबथा फिनालेआव गासैबो बादायारिफोरखौ फेजेननानै मिस इन्डिया कुइन अफ हार्टस 2020 नि मुकुतखौ मोनगाननो हायो। बिथांखौ कक्राझार रेलवे स्टेसनआवनो जायगानि गोबांथार आफाद-गौथुमफोरनिफ्राय बरायनाय जायो।

Share with your friends!

Leave a Comment