• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • दिनै बि टि सि एल एआव फ्लर टेस्ट खुंगोन, एसेमब्लियाव बांसानखो मदद मोननाय हान्जाया खुंथायनि गोहोआव थागोन

December 24, 2020

दिनै बि टि सि एल एआव फ्लर टेस्ट खुंगोन, एसेमब्लियाव बांसानखो मदद मोननाय हान्जाया खुंथायनि गोहोआव थागोन

कक्राझार, 24 डिसेम्बरः मानगोनां गौहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बादियै बि टि सि सरकार दानो थाखाय दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिसलेटिभ एसेमब्लियाव फ्लर टेस्ट खुंनाय जागोन। बबेखानि बि जे पि, इउ पि पि एल आरो जि एस पि दोलोआ ज' जानानै बांसानखो सोद्रोमा दिन्थिनानै बि टि चिआव सरकार दानायनि उनाव बि टि सिनि गाहाय मावफिंगिरि आरो लेङाइ गाहाइ मावफिंगिरखौ लाफानानै माखासे मावफुं सोद्रोमाफोरा समायखिरा लाखांनायनि उनावबो बिसोरनि सरकार दानायखौ आयेन बेरेखा जानायनि अजद होनानै बि पि एफ दोलोआ गावसोर बांसानखो मासियाव देरहानाय हिसाबै सिगांग्रो सरकार दानो थाखाय खाबु होनांगौनि दाबिजों गौहाटी गोजौ बिजिरसालियाव गसर थिसननाय जादोंमोन। बि पि एफनि गसर थिसननायनि सायाव थांनाय सानखालि गौहाटी गोजौ बिजिरसालिआ बिसार खालामनायखौ राय होयो आरो बेनि थाखाय मोनसे नेम एबा खाबु खालामनानै होयोदि 26 डिसेम्बरनि सिगां बि टि सिआव सरकार दानो थाखाय जायखि-जाया दोलोआ बांसानखो सोद्रोमाफोरा दिन्थिनांगौ । बेनि थाखाय आसामनि राइज्यो बेंगिरिनि हांख्रायनायाव गाबोन बि टि सिनि एसेमब्लियाव बिसायख'जानाय गासै सोद्रोमाफोरा नुजाथिनानै फ्लर टेस्टआव बाहागो लागोन आरो बेनो बि टि सिआव सरकार दानायनि थाखाय जोबथा थिरांथा जानो हागौ। गाबोन कुंबिलिनि 10 रिंगायाव फ्लर टेस्ट खुंनो थाखाय खुंथाया आबुडै साखा-फारा जानानै दङ।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here