• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • दिनै गिबि मन्थि सर्बानन्द सनवालआ दोलोनि एसटि मर्चानि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन

October 14, 2020

दिनै गिबि मन्थि सर्बानन्द सनवालआ दोलोनि एसटि मर्चानि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन

कक्राझार, 14 अक्ट'बर: थांनाय 12 अक्ट'बरनिफ्राय कक्राझार सदर सहरनि बिखायाव थानाय सरकारि हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव मेहेरगोनां हाबाफारिजों बिजेपिनि एसटि मर्चानि राइज्योयारि माव'फुं मेलनि जथुमनाया सोलिगासिनो दं। राइज्योनि सिङाव थानाय मोन 37 जिल्ला कमिटिनिफ्राय गासै 500 सोद्रोमा आरो थान्दैफोरा कक्राझाराव खुंनाय दोलोनि एसटि मर्चा राइज्योयारि माव'फुं मेलाव बाहागो लाफैदों। एसटि मर्चा बोसोरारि जथुम्मानि माव'फुं मेलनि हाबाफारि बायदिदै गिबि सानखालि आसाम प्रदेश बिजेपि दोलोनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ बाहागो लानानै दोलोनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो बड'फा उफेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनानै गोसोखांथिजों। बेजों लोगोसे जथुम्मासालिनि बाथौ थानसालियाव आर'ज खालामो। एसटि मर्चानि मावफुंयारि मेलाव राइज्योनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि अन्सायनाय आरो जौगाखां आयदाफोरनि सायाव गुवारै सावरायदों होन्नानै मिथिनो मोन्दों ।

Sonowal Visit Kokrajhar

मख'नो गोनांदि, सानथामनि हाबाफारिजों कक्राझाराव खुंजानाय एसटि मर्चानि माव' मेलाव दिनै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ बाहागो लाफैगोन। प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित दासआ बुङोदि, कक्राझाराव खुंनाय राइज्योयारि एसटि मर्चानि माव'फुं मेलाव राइज्योनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैदों। दासआ बुङोदि, दोलोनि एसटि मर्चाया ट्राइबेल सुबुंफोरनि अन्सायनाय आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बिथाङा बुंबावोदि, बिजेपि हान्जाया राइज्योनि गेजेराव ट्राइबेल सुबुंफोरनि खौसेथि आरो अन्सायनायनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन ।

         मख'नो गोनांदि, मैया मंगलबारखालि बेलासि समाव आसाम सरकारनि देहा, रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दोलोनि राइज्योयारि एसटि मर्चानि माव'फुं मेलाव बाहागो लाफैदों । प्रदेशनि आफादगिरि दासआ गावनि बिबुंथियाव मिथिहोनाय बायदिब्ला बिजेपि दोलोआबो बिटिसि खुंथायखौ थाबैनो एबा फैगौ डिसेम्बर दानाव खुंजानायखौ लुबैयो आरो बिजेपि दोलोआ काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय मैखोमै बाहागो लानो थियारि होन्नानै बुङो । बिजेपि दोलोआ बिटिआर बिसायख'थिनि थाखाय मोन 26 बियाबफोराव बिजाथि फसंदों। बेजों लोगोसे बिजेपि दोलोआ गुबुनजों गोरोबनाय गैयालासै बाहागो लागोन आरो गुबुन फारसेथिं राइज्यो खुंथायाव हेफाजाब थानाय बिपिएफ हान्जायाबो आलादायै गाव हारसिङै बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होन्नानै मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं बेलासि समाव दोलोनि माव'फुं मेलाव बाहागो लाफैनाय मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुङोदि, बिजेपि दोलोआ बिटिआर बिसायख'थियाव सुबंफोरनि फोथायजाथाव भट मोन्नानै गोबां मासि देरहानायजों बिटिआर सरकार दानो हागोन होन्नानै दाबि खालामो। 

Kokrajhar, Himanta

       ड० शर्माया बुङोदि, बिटिआर बिसायख’थिया सोलिफु बोसोरनि फैगौ डिसेम्बर दानाव खुंजानो थांगासिनो दं। गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोर बायदियै बिजेपिआबो काउन्सिल बिसायख'थियाव गोख्रोङै बाहागो लागोन होन्नानै फोरमायो। मन्थ्रि शर्माया बुंबावोदि, बिजेपि दोलोआ जेरैखि जाया बिटिआर खुंथायाव जायगा लागोन। बिजेपि दोलोआ राइज्योयाव बिपिएफ, एजिपि हान्जाजों गोरोबनाय दडब्लाबो नाथाय बिटिआर बिसायख'थियाव बि जे पि दोलोआ गाव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन होन्नानै बुनायजों लोगोसे फैबाय थानाय सानफोराव बिजेपिआ राइज्योनि जौगाखांनाय बिथिङाव गोनांथार राहा लागोन होन्नानैबो बुङो । बिजेपि दोलोआ सुबुं समाजनि मोनफ्रोमबो थाखोनि गेजेराव सोलायनाय आरो अन्सायनाय खामानि मावनायखौ हास्थायबोदों। बेबायदिनो बिटिआर ओन्सोलावबो राइजो-राजाफोरनि जौगानायखौ नोजोर होनानै दोलोआ गोनांथारै खामानि मावगोन होन्नानै फोरमायो। मख'नो गोनांदि, गावनि सानसेनि हाबाफारिजों दावबायफैनाय एबा दोलोनि राइज्योयारि एसटि मर्चानि मावफुं मेलाव बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा आरो बाथौ थानसालियाव आर'ज खालामो।


Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here