Bodosa Newspaper

April 24, 2024

दिनै इउ पि पि एल दोलोनि 6थि गाइसन्थाय सान।

 बि टि आर आव सरकारनि दाखांनायनि उनाव गिबियै दिनै इउ पि पि एल आ दोलोनि गाइसन्थाय सान फालिदों। मिरु इउ पि पि एल आरो कक्राझार जिल्ला इउ पि पि एल नि बान्जायनायाव कक्राझारनि बड’फा कालसारेल कमप्लेक्सआव फालिनाय जादों दोलोनि 6 थि गाइसन्थाय सानखौ। दिनैनि बे गाइसन्थाय सान फालिनाय हाबाफारि बायदियै दोलोनि फिरफिलाखौ बिरहोयो इउ पि पि एल नि आफादगिरि आरो आथिखालनि बि टि आर नि गाहाय प्रमद बर’आ।

 मुंख्लंफोरनो मान बावजेनो इउ पि पि एल नि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिआ। बेजों लोगोसेनो आलारि फोजोंनानै दोलोनि 6थि बोसोर जानायनि केक हायो दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर’आ। बेनि उनाव मिरु आरो जिल्ला थाखोनि इउ पि पि एलनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव फैगौ समाव दोलोनि मावथांखि आरो सिगां फारसे खामानि मावलांनांगौ आयदाखौ लानानै मोनसे मेल जथुमनाय जायो।

मख’नाय जायोदि,थांनाय 2015 माइथायनि 5 आगस्त दिनैनि सानावनो आथिखालनि आसामनि मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म नि दैदेन्नायाव कक्राझार जिल्लानि थुलुंगाफुरियाव इउ पि पि एल राजखान्थि दोलोआ जोनोम मोन्दोंमोन। दिनैनि बे गाइसन्थाय सान फालिनायनि लोब्बायै इउ पि पि एल नि आफादगिरि आरो आथिखालनि बि टि आर नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर’ आरो मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि आ मा बुंखो खोनासंनि।

Share with your friends!

Leave a Comment