• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • दारागाव लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ लानानै मोननै बिथिङाव दुंहाव थासारि

October 10, 2020

दारागाव लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ लानानै मोननै बिथिङाव दुंहाव थासारि

मुसलपुर, 10 अक्टबर: बागसा जिल्लानि सा ओन्सोलाव थानाय दारागाव लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ लानानै शनिबारखालि मुसलपुरआव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजियो। 200 निबो बांसिन हौवा आरो हिन्जावफोरा मुसलपुर पुलिस थानानि लांगोनायाव दुंहाव थासारि सोमजिहोयो। दारागावनि साब्रै लाइमोनफोर फारियै तपन बर', गपिल बर', दाब्ला रामसियारि आरो पुतुल देउरिखौ पुलिसआ हमनानै लाबोनायाव बे दुंहाव थासारिआ नुजाथिदों।

मिबथिनाय बादिब्ला, बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमनाजों नांजाबनाय दारागावआव थानाय लावखार ओंखाम जाग्रा जायगानि हाबग्रा गेटखौ बन्द खालामनायाव जायगानि राइजो-राजा आरो बेसरकारि फसंथाननि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव मैया बुलाय-सोलाय जानाय जाथाया नुजाथिदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै बेसरकारि फसंथान एबा एनजिअया मुसलपुर पुलिस थानायाव गसर थिसन्नाय लोगो लोगो पुलिसआ थांनाय हरनि समाव साब्रै लाइमोनखौ हमनानै पुलिस थानायाव लाबोयो। अजद दैखांनाय बादिब्ला, दारागाव दिरिं इक' टुरिजिम ससाइटि मुंनि मोनसे एनजिअ फसंनानै लावखार ओंखाम जाग्रा हान्जानिफ्राय आइन बेरेखायै रां लादोंमोन । जायगानि राइजो राजाफोरा गामिनि लामा, दालां लुफुंनायनि थाखाय फसंथानआ बोसोरारि 40 रोजा रां हरनायनि गोरोबथा जादोंमोन । उनाव फसंथानआ गिबि बोसोरआव 3,000 रां आरो थांनाय बोसोराव 20,000 रां हरदोंब्लाबो फसंथानआ राइजो-राजानो होनाय बाथ्राखौ मावफुंनो हायैआव जायगानि सुबुंफोरा खुद्रिखाङो । मैया बेनि सोमोन्दै दारागावआव राइजो-राजाफोरा मेल खुंनानै फसंथाननि दैदेनगिरिफोरखौ हांख्रायदोंब्लाबो सासेबो दैदेनगिरिआ बाहागो लायाखैमोन। उनाव राइजो-राजाफोरा दारागावनि गेजेराव फसंनाय बे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ बोखारनो नाजानायाव मोननै हान्जानि गेजेराव बुलाय-सोलाय जाथाया नुजाथियो। फसंथानआ राइजो-राजाफोरनि सायाव गसर थिसन्नाय बादियै पुलिसआ साब्रै लाइमोनखौ खानानै थानायाव लाबोयो। बे जाथायखौ लनानैनो गामिनि 200 निबो बांसिन हौवा-हिन्जावफोरा मुसलपुर थानायाव धर्ना होनानै साब्रै लाइमोनखौ थाबैनो हगारनांगौनि दाबि खालामनायजों लोगोसे दारांगावनि लावखार आँखाम जाग्रा थिलिखौ बन्द खालामनो दाबि देखाङो । बेनि सोमोन्दै दारागाव जौगाखां आफादनि नेहाथारि सिताराम गयारिआ बुडोदि, दिहिरा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जगदिश रामसियारिनि दैदेन्नायाव सानै-साथामसो लाइमोनफोरा एनजिअनि मुङाव थांनाय माखासे साननिफ्रायनो आइन बेरेखायै रां आजावबोदों। जायगानि राइजो राजाफोरा लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव समाजनि बारगा जेरै जौ आरो बायदिसिना समाज बेरेखा जाथायफोरा नुजाथिबोनायखौ फोरमायनानै बे थिलिखौ थाबैनो बोखारनांगौनि दाबि खालामदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here