• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ सान्थ्र हायै गेना आरो जाख्ल’दों: प्रमद बर’

September 8, 2020

थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ सान्थ्र हायै गेना आरो जाख्ल’दों: प्रमद बर’

कक्राझार, 8 सेप्तेम्बर: फैगौ खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ सरकार दानो हानाय बायदि गोख्रों जान्जि खाफ्रानानै हाबा मावनायखौ नुनो मोन्नाय जादों। इउपिपिएलनि सुलुङाव दाबिनाय बायदिब्ला बिटिसियाव गाहाम खुंथाय आरो सोलायनाय लाबोनांगौनि सार्थयाव गुबुन गुबुन हारि-माहारियाबो इउपिपिएल दोलोनो भट होनानै देरहासार खालामनो जान्जि खाफ्राबाय। बिटिसिनि दर 4 जिल्लायाव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरानो मुखुबै नांथाबगासिनो दङ। बेनि गेजेराव गोदान सोद्रोमा सोसननाय आरो फोसावदिंनायफोरानो गाहाय।
UPPL president Pramod Boro
दिनैसिम इउपिपिएल दोलोयाव 10 लाखनिबो बांसिन सोद्रोमाफोरा गोदानै सामिल जाफैदों। बेनि गेजेरावनो थांनाय 6 सेप्तेम्बरखालि दतमा बियाबनि सिङाव थानाय हाब्रुबिल गेलेग्रा फोथाराव इउपिपिएलआ बान्जायनाय मोनसे दोलोनि गोदान सोद्रोमा बरायनाय आरो फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लायो दोलोनि आफादगिरि मुस्रि प्रमद बर'आ। दतमा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि ज्योतिरिन्द्र ब्रह्मखौ देरहासार खालामनो आरो इउपिपिएल दोलोनि नोजोर आरो थांखिखौ मोजां मोन्नानै गासै सा 1,000 निबो बांसिन गुबन गुबुन राजखान्थि दोलो आरो आफादनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव आखाय हमफैयो। दोलोनि दैदेनगिरिफोरा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव गोदानै हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ गांफा फालिजों बरायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बुङोदि, जेब्लानो बिसायख'थिया फोसावजायो अब्लानो इउपिपिएल दोलोआ बादायनो थाखाय थियारि
  बिथाङा बुङोदि, गासै बिटिसि ओन्सोल नाङै राइजो-राजाफोरा सोलायनाय आरो जौगाखांनाय लाबोनायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ हेफाजाब होनो थाखाय सिगांबोदों आरो दोलोनो भट होनानै गाहाम खुंथाय लाबोनो थाखाय जान्जि खाफ्राबाय । मोन 40 मासिनि गेजेराव इउपिपिएल दोलोआ बांसानखो मासि लानानै सरकार दानाया राइजो-राजानि हास्थायनाय आरो समनि आखाय फायखन्नाय होनानै मुस्रि बर'आ बुंबावो। थांनाय 17 बोसोरनि खुंथायाव बिपिएफ दोलोआ आबाद, हान्था-मेला, दै रानसार, देहा बिफान आरो गुबुन गुबुन बिफानाव रुजुजाथावै गेना आरो जाख्ल'नाय खालामदों होन्नानैबो अजद लाबोदों। भारतनि गोजौसिन बिजिरसालिया बिसायख'थि खुंनो गनायथि होनाय बाथ्राखौ मिथिहोना जायखि जाया समावनो बिटिसिनि बिसायख'थिया खुंजागोन होन्ना मुस्रि बर'आ फोरमायथियो।
Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here