• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

January 7, 2021

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

मरिगाव, 7 जानुवारीः तिवा गावखुंथाय गौथुमनि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ थोजासे मासिखौ देरहानो हानानै बिजेपि आरो ए जि पि जुथाय गोरोबथा दोलोआ गौथुमखौ दाफुंनो हाबाय। मख'नो गोनांदि, तिवा गावखुंथाय गौथुमनि गाहाय मावफुंगिरि मासिखौ लानानै बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा पवन मान्ता आरो मरिगाव बिधान सभा बियाबनि एम एल ए रमाकान्त देवरिनि गेजेराव मोनसे सेलायलायनाय थासारिखौ नुनो मोन्दोंमोनब्लाबो बिजेपिनि राइज्योयारि दैदेनगिरिआ 4 नं कुवरगाव परिषद बियाबनिफ्राय बिसायख'जानाय एबा देरहानाय जिबन चन्द्र कुवँरखौ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै सायख'नाय लोगो लोगो जोबथायाव समायखिरा लाबाय ।

Tiwa Autonomous Council Oath Taking

मख'नो गोनांदि, गाहाय मावफुंसोद्रोमा मासिनि थाखाय माखासे सोद्रोमाफोरनि मुङा फारिलाइयाव सायख'जादोंमोन । नाथाय जोबथायाव जिबन चन्द्रआ तिवा गावखुंथाय गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मासिनि थाखाय सायख'जायो। मरिगाव पबितरा हात जथुमसालिआव 6 जानुवारीखालि गोदानै बिसायख'जानाय तिवा गावखुंथाय गौथुमनि गोदान सोद्रोमाफोरखौ समायखिरा लाहोनाय हाबाफारिआव आफादगिरि महरै मदन बरदलै, लेङाइ आफादगिरि महरै अंकुर देवरि, मावफुं गाहाय सोद्रोमा महरै जिबन कुवँर, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै तुलसि बरदलैजों लोगोसे गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा महरै खगेन चन्द्र बरदलै, मदन देवरि, बिनय कुवँर, बिनिता दैमारि, मिहिराम बरदलै, प्रनबज्यति मत्रं, सुरज कवर, बिस्वजित पातर, जबा इंति, परेश रंहांमोनहा समायखिरा लायो।

तिवा गावखुंथाय गौथुमनि समायखिरा लानाय बे हाबाफारिआव बाहागो लादोंमोन जागिरड बियाबनि एमएलए एबा राइज्योयारि देहा बिफाननि मन्थ्रि पियुष हाजरिका, मरिगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए रमाकान्त देवरि, रहा बियाबनि एमएलए गुनेस्वर दास, दिसपुर बियाबनि एमएलए अतुल बराजों लोगोसे मरिगाव जिल्ला खुंगिरि लिना दास आरो पुलिस बिबानगिरि नन्दसिं बरकलामोनहाबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here