• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • तितागुरिआव गोदानै लुफुंनाय कस्टुरबा गान्धी हिन्जावसा फरायसालिनि हस्टेल बेखेवदों

January 12, 2021

तितागुरिआव गोदानै लुफुंनाय कस्टुरबा गान्धी हिन्जावसा फरायसालिनि हस्टेल बेखेवदों

बि टि सिआव सोलोंथायनि थाखाय गोदान आइन थिसनगोनः प्रमद बर'

कक्राझार, 12 जानुवारी: बि टि सिनि गाहाय थावनि कक्राझार सहरनि साहा फार्से साखाथियाव थानाय तितागुरि गोजौ फरायसालिनि बेंखनाव गोदानै लुफुंनाय कस्टुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय हिन्जावसा हस्टेलखौ 11 जानुवारि समबारखालि बेखेवनानै होयो बि टि सिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। राइज्यो सोलोंथाय बिफाननि सर्बसिक्षा अभियान बिथांखिनि सिङाव लुफुंनाय बे हिन्जावसा हस्टेलखौ बेखेवनायजों लोब्बा लाखिनानैनो ओन्सोलनि राइजो-राजा आरो तितागुरि गोजौ फरायसालिनि फरायसुला-फरायसुलिफोरखौ लाफानानै मोनसे मेलबो खुंनाय जायो। हस्टेलखौ बेखेवनाय एबा रिबन हास'खांनायनि उनाव बिटिसि गाहाय खुंगिरि बर'आ हस्टेलनि खथाफोराव हाबनानै नायगिदिंखांनायनि उनाव मेल खुंनायाव बाहागो लायो। बिथां बर'आ बि टि सि हालामाव जर'खायै गामियारि ओन्सोलाव सोलोंथायनि मानदान्दाया जौगासिन्नांगौनि सायाव गोनांथि होनानै सोलिफु बि टि सि सरकारा सोलोंथाय आबहावाखौ गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाय होनायनि फार्से गोख्रों राहा लागोननि खोथा होयो।

Inauguration of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya by CEM BTC Sri Pramod Boro at Titaguri, Kokrajhar

गावनि बिबुंथियाव बि टि सिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंबावोदि, गुदि सोलोंथायनिफ्राय जागायनानै गासै फरायसाफोरनि केरियारनि थाखाय थाबैनो सरकारा सार्भे खालामनायनि राहा लागोन। सासे फरायसानाव खेबथामै सोंथि सोंनाय जागोन, फरायसाया जिउआव मा जानो हास्थायो। बिसोरनि थाखाय साखा-फारानि राहाखौ सरकारा खालामनानै होगोन। बि टि सिआव सोलोंथायनि मानखौ जौगाहोनो आरो गुन गोनां सोलोंथाय होनायनि थाखाय गोदान सोलोंथाय आइन थिसनगोन। सहर ओन्सोलजों लोगोसे गामियारि ओन्सोलनि फरायसुला-फरायसुलिफोरखौ सोलोंथाय बिथिङाव समानै लांफानायनि राहाखौ सरकारा थाबैनो लागोन होन्नानै प्रमद बर'आ फोरमायथिबावो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here