• Home
  • /
  • International
  • /
  • ट्राम्पआ मिडियाखौ थांखिनानै गाग्लोबदों

September 8, 2020

ट्राम्पआ मिडियाखौ थांखिनानै गाग्लोबदों

वासिंटन, 8 सेप्तेम्बर: आमेरिकानि हादतगिरि बिसायख'थिनि सिगां सिगां माखासे गोदान गोदान बाथ्राबो फोसावजानानै डनाल्ड ट्राम्पनि जेंनाया बांदों। आटलान्टिक मेगाजिननि बादिब्ला, ट्राम्पआ मुंख्लं जानाय आमेरिकानि सान्थ्रिफोरखौ 'लुजार' बुंदोंमोन आरो बिसोरनि गोसोखांथि बानायनो लानाय अन्थाय खाम्फाखौबो नेवसिगारदोंमोन । बे बाथ्राया गोसारनायनि उनाव ट्राम्पनि हेथायै गसंदों। आटलान्टिक मेगाजिननि रिपर्टयाव बुंदों, 2018 याव फ्रान्स दावबायनाय समाव ट्राम्पआ गिबि मुलुग दावहायाव मुंख्लं जानाय सान्थ्रिफोरखौ 'लुजार' बुंदोंमोन आरो अखा हानायनि जाहोन दिन्थिनानै मुख्लंफोरनि गोसोखां खाम्फासिम थांनो नेवसिगारदोंमोन ।

Donald Trump

 आथिखालाव डनाल्ड ट्राम्पआ बे दाय जाबसिन्नायखौ ओंथि गैयै होन्नानै फोरमायदों । ट्राम्पआ टुइट खालामनानै बुंदों बियो जायखि-जाया बाथ्राखौनो बुंगोन। गावनि आरो सान्थ्रिनि सोमोन्दै गिबियावनो नंखाय बाथ्राखौ बुंखांबाय। सान्थ्रिफोरखौ मान होयो आरो मुख्लं जानाय सान्थ्रिफोरनि सोमोन्दै बे रोखोम जेबो बाथ्रा बुङाखै, ट्राम्पआ बुङो। हादतगिरिया आटलान्टिक मेगाजिनजों लोगोसेनो फक्स निउजनि खौरागिरि जेनिफार ग्रिफिननि सायावबो गाग्लोबो। बिथाड ग्रिफिनआ नंखाय खौरां फोसावदों आरो बेनि थाखायनो बियो गावनि बिबानखौ एंग्लाय नांगौ। डेमक्रेटिक पार्टिनि दैदेनगिरिजों बिडेनआ बे रोखोम सान्थ्रिखौ अपमान खालामनाय फोरमायदों ।

Share with your friends!

Related Posts

चीननि ब्रह्मपुत्र दैमा सायाव बान्दो बानायनायजों भारतनि जिंगा सिनाया बांदों

चीननि ब्रह्मपुत्र दैमा सायाव बान्दो बानायनायजों भारतनि जिंगा सिनाया बांदों

बे बोसोराव औरैबादि गुसु जानो हागौ, जाय सिगांनि गोजाम रेकर्डफोरखौ सिफायगोन

बे बोसोराव औरैबादि गुसु जानो हागौ, जाय सिगांनि गोजाम रेकर्डफोरखौ सिफायगोन

अलास्कानि ग्लेसियारआ गोबां आवलिदों, बेनि हाया गिसिखायोब्ला सुनामी जानो हागौ

अलास्कानि ग्लेसियारआ गोबां आवलिदों, बेनि हाया गिसिखायोब्ला सुनामी जानो हागौ

बे सहरयाव 60 सान खोमसि जागोन

बे सहरयाव 60 सान खोमसि जागोन

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here