• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • ट्राइबेल सुबुंफोरनि सायाव मन्धि हिमन्तनि फोसावनायखौ गोजोन्नाय मोनाखै इन्डिजेनियास ट्राइबेल साहित्य सभाया

November 10, 2020

ट्राइबेल सुबुंफोरनि सायाव मन्धि हिमन्तनि फोसावनायखौ गोजोन्नाय मोनाखै इन्डिजेनियास ट्राइबेल साहित्य सभाया

गुवाहाटी, 10 नभेम्बर: थांनाय 5 नभेम्बरखालि आसामनि बर', मिसिं, कार्बि, राभा, टिवा, डिमासा, देउरि आरो गार' साहित्य सभाखौ लानानै दाफुंनाय मोन 8 इन्डिजेनास ट्राइबेल साहित्य सभानि जुथाय आफादनि मिरु माव' गौथुमनि मोनसे मेलआ गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि मिरु दालाइ मावख' समाज-थुनलाइ हारिमु कमप्लेक्सनि जथुमग्रा खथायाव जुथाय मन्सनि आफादगिरि आरो मिसिं थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गबिन्द ताइदनि आफाद दैदेन्नायाव जानानै थाङो। बे मेलआव मोनसे बिथांखिनि गेजेरजों थांनाय अक्टबर दाननि 8 अक्टखालि आसामनि मन्थ्रि आफादजों जानाय नैथि सावराय लायनायाव इन्डिजेनास ट्राइबेल साहित्य सभा, आसामनिफ्राय आसामनि मोन 6 हारिसाफोरखौ एसटि खालामनायनि बिथिङाव जेरैबायदि लिरथि महरै बुंनाय जादों, बे थासारियाव गोजोरै थागोन होन्नानै थांखि लानाय जायो।

Indigenous Tribal Sahitya Sabha, Assam (ITSSA) held its executive meeting at Socio-Literary Cultural Complex in Garchuk, Guwahati

इन्डिजेनास ट्राइबेल सुबुंफोरखौ जुदि ख'हा खालामनाय जायो, अब्ला इन्डिजेनास ट्राइबेल साहित्य सभा, आसामआ मोनसे सुबुं सोमावसारनायखौ जागायजेनगोन होन्नानै थांखि लानाय जायो। समबारखालि गांसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों इन्डिजेनास ट्राइबेल साहित्य सभानि आफादगिरि गबिन्द तायड आरो गाहाय नेहाथारि कमलाकान्त मुसाहारिया मिथिहोनाय बायदिब्ला जथुमनायाव नैथि बिथांखिनि गेजेरजों आसाम सरकारनि भाषा गौरब बिथांखि, 2019 नि गेजेरजों होनो गोनां कर्पास फान्डनि बर' थुनलाइ आफादनो 5 कौटि रां आरो गुबुन ट्राइबेल साहित्य सभाफोरनो होनो गोनां 3 कौटि राखौ फैगौ 2021 नि जानुवारी दाननि गेजेराव दिहुन्नानै हरनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाय बिफाननि मन्थ्रिनि खाथियाव दाबि खालामनायनि थांखि आजावना लायो। 

बेजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ फोसावनाय बायदिनो असमीया रावनि सा 200, बर' रावनि सा 100 आरो गुबुन ट्राइबेल रावनि थाखाय सा 50 थुनलाइगिरिफोरनो होनो गोनां 50 रोजा रांखौबो फैगौ बोसोरनि जानुवारी दाननि गेजेराव हरनो थाखाय दाबि खालामो। बे मेलआव गुबुन मोनसेबाव बिथांखिनि गेजेरजों आसामनि मन्थ्रि ड० हिमन्त बिश्व शर्माआ बिटिसिनि बिसायख'थि फोसावदिंनायाव उदालगुरि जिल्लानि माजबातआव आसामनि 6 थि फारिलाइयाव सोसनजानाय बिटिसि आरो गुबुन ट्राइबेल खोन्दो आरो रिजार्भ ओन्सोलाव सरासनस्रा सुबुंफोरा हा-बारि बायनाय आरो फान्नायनि थाखाय बेखेवनानै होनायनि थाखाय जेरैबायदि गेवलाङै फोसावदों बेखौ लानानै गोजोन्नाय गैयै फोरमायदों इन्डिजेनास ट्राइबेल साहित्य सभा आसामआ। मन्थ्रि शर्मानि बेबायदि फोसावनाय होनाय बाथ्राया बांलादेशि थागिबि धोरोमनि मायनरिटीफोरखौ भारतनि नोगोरारि बिथिङाव बारायहोगोन आरो ट्राइबेल खोन्दो आरो रिजार्भ ओन्सोलनि हा-बारिफोरखौ गथायनायनि फाव फान्दायनाय जागोन होन्नानै गोख्रों रावजों फिनजाथाय खालामो इन्डजेनियास ट्राइबेल साहित्य सभाया।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here