• Home
  • /
  • National
  • /
  • जेब्लासिम भेक्सिन फैया, अब्लासिम कभिडनि हेंथायै दावहाया सोलिबाय थागोनः मदि

October 21, 2020

जेब्लासिम भेक्सिन फैया, अब्लासिम कभिडनि हेंथायै दावहाया सोलिबाय थागोनः मदि

गोदान दिल्ली, 21 अक्ट'बर: गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ मंगलबारखालि बेलासि समाव हादतनि सुबुंफोरजों मोनसे मोगा-मोगि बाथ्रा सावरायनाय हाबाफारि खुङो। मख'नो गोनांदि, कभिड-19 नि गोसारनायाव मोगामोगि जानांनाय सुबुंफोरनिसिम गाहाय मन्थ्रि मदिआ माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायथियो। गाहाय मन्थ्रिआ माखासे गोनां बाथ्राखौबो फोसावनानै होयो। गाहाय मन्थ्रि मदिनि सुबुंफोरजों फोनांजाबनानै सावरायनाय समाव फैगौ सानफोरावबो सुबुंफोरखौ सांग्रां जानानै नेमखान्थिफोरखौ फालिनो खावलायो। गाहाय मन्थ्रि मदिआ बुङोदि, बेखौ गोसोयाव लानाया गाहामदि, हादतआव जेब्लासिम मुलि सौफैया अब्लासिम उदां थानो हानाय नङा। हादतनि सुबुंफोरा मोनसे गोब्राब थासारिजों सिगां फारसे आवगायगासिनो दङ। नाथाय खायसे गोहोया जोंनि आवगायनायखौ होबथानो हागौ, जोंनि गोजोन-खुसिखौ हेंथा होनो हागौ। जिउनि बिबानखौ सामलायनाय आरो सांग्रांथि लाखिनाय बे मोन्नैजों लोगोसे सोलियोब्ला जिउयाव गोजोन खुसिया सोलिबाय थागोन । बेनिखायनो मोन्नै बाहाय आदोब सम-सम साबोनजों आखाय सुनाय आरो मास्कखौ गोनांथारै बाहायनायाव नोजोर लाखिनांगौ ।

 गाहाय मन्थ्रि मदिआ बुङोदि, गोलाव बोसोरनि उनाव जों बेबायदि थासारिखौ नुनो मोन्दोंदि, जेराव सुबुंथिखौ रैखा खालामनो थाखाय दावहा बायदि जुजिनायजों खामानि मावगासिनो दं। गोबां हादतफोरा बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बेबायदिनो जोंनि भारत हादतनि गोनोखोगिरिफोराबो भेक्सिनखौ दिहुन्नायाव नांथाबनानै नाजानायनि गेजेरजों जुजिगासिनो। भारतआव दासिम कभिडनि माखासे भेक्सिन दिहुन्नाय खामानिया सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेराव माखासेया आवगायनो हानानै जोबथा खोलोबाव सहैदों । कभिडनि भेक्सिनआ जेब्लानो फैगोन, अब्लानो साफ्रोमबो भारतयारिफोरनिसिम सहैहोनायनि थाखाय सरकारा थियारि जादों। साफा-साफा नोगोरारिफोरनिसिम भेक्सिन सहैहोनाय आरो बेनि थाखाय गोख्रै खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं होन्नानै गाहाय मन्थ्रिआ गावनि बिबुंथियाव फोरमायदों । गावनि बेसेन गोसा बिबुंथियाव गाहाय मन्थ्रिआ बुङोदि, जुदि नोंथाङा मास्क गानालासै बाइजोयाव ओंखारदोंब्ला गाव-गावखौनो, नोंनि नख'रनि उन्दैफोर, बैसोजानाय सुबुंफोरखौ खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। बेनिखायनो गोसोयाव लाखिनाया गाहामदि, दिनै आमेरिकायावनो जा, इउरपयावनो जा, मुलुगनि जेरावबो कभिडनि गोसारनाया एसे खमायगासिनो दं। नाथाय हरखाब कभिडआ सुबुंनि देहायाव बारायनो हमदों। जेब्लासिम जाफुंसारनायखौ मोन्नो हाया, नेमखान्थिखौ मानियालासै बाइजोयाव ओंखारनाङा होन्नानै फोसावो ।

PM Modi

गाहाय मन्थ्रिआ बुङोदि, जेब्लासिम बे महामारिनि भेक्सिनआ फैया अब्लासिन कभिडनि हेंथायै दावहा बायदि जुजिनाया सोलिबाय थागोन । बे थासारियाव जोंनि गोहोगोरा फाहामगिरि, नार्स, देहा मावफारिफोरा एसेबां गिदिर भारत हादतयाव सुबुंफोरखौ हर-सान फाहामथाय होनायनि सिबिथाया सोलिगासिनो दं होन्नानै रायखांना गाहाय मन्थ्रिआ बुङोदि, बे थासारियाव जों साफ्रोमबो गावखौनो सांग्रांथियै आरो गुबुनखौ रैखाथि होनाया गोनांथार। गाहाय मन्थ्रिआ बे बाथ्राखौबो रायखांना बुङोदि, जों साफ्रोमबो बावगारनानै थानाङादि, लकडाउनआ मोजाङै बारलांबाय। नाथाय भाइरासआ दासिम जोबस्रांलाङाखै। थांनाय 7-8 दानफोराव साफ्रोमबो भारतयारिफोरनि नाजानाय आरो खस्थ सहायनांनायनि गेजेरजों भारतआ गोख्रों थासारियावनो दङ। हादतयाव कभिडनि हेंथायै जुजिनानै फाहामथाय लानायाव सुबुंफोरनि मोजां हालोदाव फैनाया एबा रिकभारि रेटआ मोजाङाव दं। मुलुगनि गुबुन गुबुन हादतफोरजों रुजुनायाव भारतआ गावनि हादतनि सुबुंफोरखौ एबा नोगोरारिफोरखौ जिउ रैखाथि खालामनायाव जाफुंसारदों ।

 कभिड-19 नि हेंथायै दावहा बायदि जुजिनायाव टेस्ट खालामनायनि गोबां अन्जिमा बारायनाया जोंनि मोनसे गोख्रोंथिखौ दिन्थिनो हादों होन्नानै बुङो । गावनि बेसेन गोसा बिबुंथियाव गाहाय मन्थ्रिआ बुंबावोदि, कभिडनि हेंथायै जुजिनायाव जनता कार्फिउनिफ्राय लानानै दिनैसिम जों भारतयारिफोरा गोबां गोलाव समखौ बारहोहरबाय। समजों लोगोसे रांखान्थि बिथिङावबो गोख्रै बारायदों। जोंनि गेजेराव साफ्रोमबो बिबान लानानै सोलिलाङोब्ला फिन जिउनि सोलिनाय बिथिङाव गोख्रों खालामनो हाफिनगोन आरो हादतनि रांखान्थि हालोदआबो सिगांनि बायदि गोख्रों जागोन होन्नानै मिजिंथिखौ भारतारिफोरनिसिम फोरमायथि हरो ।

मख'नो गोनांदि, थांनाय 19 मार्चखालि करनानि साग्लोबसारनायखौ नोजोर होनानै गाहाय मन्थ्रि मदिआ गिबि हादतआरिफोरजों बिबुंथि लाखिनानै जनता कार्फिउखौ फालिनो फोसावनायनि उनाव हादतआ सानसेनि थाखाय लकडाउन फोसावनाय जादोंमोन। 24 मार्चखालि गाहाय मन्थ्रिआ करना भाइरासनि जाहोनाव हादतआव गिबि लकडाउनखौ फोसावदोंमोन। जेराव गिबियै 21 साननि थाखाय लकडाउनखौ फोसावो । बेनि उनाव 3 एप्रिलखालि करनानि गिथावनायै गोसारनाय थासारिनि गेजेराव गाहाय मन्थ्रिआ गावनि 3 थि हादतआरिफोरजों बिबुंथि लाखिनानै करनानि दावहारुफोरखौ मान होनो फोसावो । बेनि उनावनो हरनि 9 रिंगायाव 9 मिनिट समसिम न’नि लाइट बन्द' खालामनानै बाथि सावनो फोसावो। 14 एप्रिलखालि 4 थि हादतयारिफोरजों बाथ्रा बुंथिनायाव गाहाय मन्थ्रि मदिआ लकडाउन 2 खौ फोसावो। जेराव 3 मेसिम बे लकडाउनआ सोलिदोंमोन। 12 मे अक्टखालि कभिडनि गिथावनायै गोसारनाय थासारिनि गेजेराव हादतयाव रांखान्थि गोग्लैसोनायखौ नोजोर होनानै मिरु सरकारा 20 लाख कौटि रांनि आत्म निर्भर भारत रांखान्थि पेकेजखौ फोसावनाय जायो। बेनि उनाव 30 जुनखालि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ जोबथा जुन दानआव हादतनि सुबुंफोरजों मोगा-मोगि बाथ्रा बिबुंथिखौ लाखिनानै हादतनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ कभिडनि हेंथायै साग्रां जानो फोसावो आरो जुन दाननि उनावनो हादतनि गेजेराव लकडाउननि खोन्दो-खोन्दो फोसावनाय हाबाफारिया जागायजेन्नायजों गासै सुबुंफोरखौ फोसावनाय लकडाउननि नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिनो एबा फालिनो थाखाय गाहाय मन्थ्रि फोसावदों।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

रांखान्थि मन्थ्रिआ मैया मिरुनि बाजेटखौ थिसन्दों

रांखान्थि मन्थ्रिआ मैया मिरुनि बाजेटखौ थिसन्दों

बि टि आरनि सिङाव ओन्सोल सोसनायनि थाखाय आर’जलाइ गथायनायनि समखौ फोलावबाय

बि टि आरनि सिङाव ओन्सोल सोसनायनि थाखाय आर’जलाइ गथायनायनि समखौ फोलावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here