• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • जुलि जागोदान जराखौ जुलि जानायनि रेजिस्ट्रेसन खालामनो गिबि मन्थ्रिआ खावलायदों

September 25, 2020

जुलि जागोदान जराखौ जुलि जानायनि रेजिस्ट्रेसन खालामनो गिबि मन्थ्रिआ खावलायदों

दिसपुर, 25 सेप्तेम्बर: गोदानै जुलि जागोदान जराफोरा समाजाव आदर्शनि थासारिखौ गाइसन्नो थाखाय हाबा मावनांगोन। दानि राइज्यो सरकारा समाजनि गासै थाखोनि सुबुंफोरनि जौगाथायनि थाखाय 2016 माइथायनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै बायदि रोखोमनि बिथांखिफोर लानानै हाबा मावबोगासिनो दङ। बिगियान आरो बाहायबिगियाननि 21 जौथायनि बे मुगायाव बादायारि मुगायाव जोंनि साबसिन हामसिनखौ दिन्थिनो सानोब्ला समाजखौबो गोख्रों खालामनांगोन। जायफोर समाजयारि जाहोन आरो जाथायफोरा जोंनि समाजखौ लोरबां खालामो बेफोरखौ जों फोजोबनांगोन । समाजनि साफ्रोमबो सुबुंनो मोजां लामा दिन्थिनानै सिगांहोनो हानाय बायदि बिथांखि लानानै जों हाबा मावनांगोन। बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनायनि असिलायै राइज्यो सरकारा मोनसे गोजोर मावबिथांखि नाजावनानै लादों। बे बाथ्राखौ बृहस्पतिबारखालि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ "अरुन्धटी स्वर्न" बिथांखिखौ बेखेवनानै होना कलाक्षेत्रयाव खुंजानाय हाबाफारियाव बुङो।

CM Assam Sonowal

गिबि मन्थ्रिआ बुंबावोदि, जों राइज्योनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय बायदि रोखोमनि बिथांखि लाबोनाय जादों। जाहाथे रावबो गैयैआ गावखौनो हार्सिडै सान्नानै लाया, मान आरो सन्मान लानानै थांनानै थानो हायो लाइमोन सेंग्रा-सिख्लाफोरा गावनो आर्जिनानै सोलिनो हायो बेनि थाखाय हौवा-हिन्जाव बयनिबो गाहामनि थाखाय बिथांखि लानाय जादों । गोदानै बेखेवजानाय "अरुन्धति स्वर्न" बिथांखिनि गेजेरजों सना बायनो थाखाय सरकारा जाय 40,000 रांखौ मदत होनो थाखाय सिगांदों आरो बे रांखौ मोजां हाबायाव बाहायनायनि सायाव गोनांथि होन्नानै दानि राइज्यो सरकारा बयनिबो सायाव मोजां मोन्नाय आरो सिबिथायनि गोसो दङ होन्ना सनवालआ बुङो । बिथाङा मख'बावनाय बायदिब्ला बे बिथांखिनि गेजेरजोंनो राइज्यो सरकारा इयुन आसामनि सिमांखौ दाफुंनो हास्थायदों । नोंथांमोननि फिसाजो-फिसाज्लाफोरा मोजां मानसि जाथों, मेलेम गोनां आरो गियानि जाथों आरो लोगोसे मान गोनां जिउ दानो हायो बेखौनो बे बिथांखिनि गेजेरजों महर होनांगोन होन्ना गिबि मन्थ्रिआ मख'बावो। अदेबानि गोदानै बेखेवजानाय बिथांखिनि मुलाम्फाफोरखौ मोन्नो थाखाय गिबि मन्थ्रि सनवालआ गोदानै जुलि जागोदान जरा जुलिफोरखौ गावबा-गाव जुलि जानायनि मुंफोरखौ थिसन्नो एबा रेजिस्ट्रेसन खालामनो खावलायो। बिथाङा रोखायै बुङोदि, बे बिथांखिखौ मोन्नोब्ला जुलि जानायनि रेजिस्ट्रेसन थानाया गोनांथार आरो बेबायदि खालामाब्ला बिथांखिनि नोजोर आरो थांखिआ जाफुंसारनाय नङा होन्ना रोखायै मिथिहोयो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here