• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • जायखि-जाया राजखान्थि हान्जाया सोलो-बोलो खायदा बाहायब्लाबो बि पि एफ हान्जाखौ फेजेननो हानायनि गोहो गैयाः हाग्रामा

November 4, 2020

जायखि-जाया राजखान्थि हान्जाया सोलो-बोलो खायदा बाहायब्लाबो बि पि एफ हान्जाखौ फेजेननो हानायनि गोहो गैयाः हाग्रामा

कक्राझार, 4 नभेम्बरः थांनाय 4 एप्रिलआव खुंजानो गोनांमोनब्लाबो बि टि सि बिसाख'थिया कभिड-19नि जाहोनाव फावसायनानै दासिम बिसायख'थि खुंफुनायनि थि अक्ट' फोसावथ'वाखै। नाथाय बावैसो सानफोर सिगां आसाम केबिनेटआ बि टि सि बिसायख'थि खुंनायनि सायाव राज्यो बिसायख'थि आयगनो लाइजाम गथायनाय हिसाबै फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव बि टि सि बिसायख'थिया खुंजासिगोनखौ नोजोर होनानै दासान्दि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा बिसायख'थि फोसावदिंनायाव मुखुबै नांथाबगासिनो दङ।

मंगलबारखालि हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बि पि एफ राजखान्थि हान्जाया कक्राझार जिल्लानि 10 नं देबरगाव बियाबनि सिङाव थानाय तितागुरि जानागावआव मोनसे गेदेर बिसायख'थियारि सुबुं गौमा खुंफुनाय जादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै 10 नं देबरगाव बियाबनि बि पि एफनि बिजाथि हाग्रामा महिलारीआ खुंजानो गोनां बि टि सि बिसायख'थियाव बि पि एफ हान्जायानो बांसानखो मासि देरहानानै फिन ब्रैथि खेबनि थाखाय सरकार दाफिनगोन होननानै दाबियो।

BPF President Hagrama Mohilary

 बिथाङा बुंबावोदि, फैबायथानाय बिसायख’थिनि दावहायाव ओंखारनो थाखाय बि पि एफ हान्जाया आबुङै साखा-फारा जानानै दं। बे खेबनि बिसायख’थियाव बि टि सि हालामनि गासै हारि-हारिसाफोरनि सुबुंफोरनि हेफाजाब आरो अनसायनाय मोननायनि गेजेरजों बि पि एफ हान्जाया देरहानो थांगासिनो। बिथाङा दाबिनानै बुंबावोदि थांनाय 17 बोसोर समनि गेजेराव बि पि एफ हान्जाया बे हालामनि गासै हारि-हारिसाफोरनि थाखाय समान नोजोरजों अनसायलु आरो जौगाखांनि खामानि मावदोंमोन। गावनि बिबुंथियावनो बेरेखा हान्जा इउ पि पि एल, जि एस पि, बि जे पि, कंग्रेस आरो ए आइ इउ डि एफखौ सोंखारिनानै हाग्रामा महिलारीआ फैगौ बिसायख'थियाव जायखिजाया राजखान्थि हान्जायानो सोलो बोलो खायदा बाहायब्लाबो बि पि एफ हान्जाखौ फेजेननो हानायनि गोहोआ गैया होननानै बुंथिबावो। बे हाबाफारियाव आसामनि समाज अन्साय बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्मआबो बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव हाग्रामा महिलारीनि दैदेननायावनो बि टि सिआव फिन सरकार दानफिनजागोन होननानै बुंथियो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here