• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • चिराङाव सानै ड्रागस फालांगिफोर हमदों

October 10, 2020

चिराङाव सानै ड्रागस फालांगिफोर हमदों

काजलगाव, 10 अक्टबर: चिरां पुलिसआ जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर ओन्सोलनिफ्राय सानै ड्रागस फालांगिरिखौ खानो हायो। चिरां पुलिसनि मोनसे हान्जाया बृहस्पतिबारखालि बेलासिनि 3.45 रिंगायाव संदान्नानै सान्तिपुर ओन्सोलनिफ्राय ड्रागस फालांगिरिखौ हमनो हानायाव जाफुंसारो। बोखांनो हानाय आइन बेरेखा ड्रागसआ उन्दुनो ओंखारहोग्रा मोनसे रोखोमनि ड्रागसमोन होन्नानै मिबथिनो मोन्दों। फार्सेथिं चिरां पुलिसआ मिबथिहोनाय बादिब्ला, चिरां जिल्लानि ढालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सान्तिपुर ओन्सोलाव उफ्रा पुलिस बिबानगिरि प्रकाश मेधीनि दैदेन्नाय पुलिस हान्जाया संदान्नानै ए एस 01 भि 0741 नम्बरनि गंसे मारुति अमनी भेननिफ्राय सानै ड्रागस फालांगिरिजों लोगोसे ड्रागसफोरखौ बोखांनो हायो। ड्रागसजों लोगोसे हमनो हानाय फालांगिरिनि मुंखौ जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता पुलिस थानानि हाथिसार ओन्सोलनि दादगारि गामिनि रुंसारि बाब्लु बिश्वासनि फिसाज्ला 29 बोसोर बैसोनि पिंकु बिश्वास आरो बे दरसे गामिनिनो रुंसारि राम चान्द मार्डिनि फिसाज्ला 28 बोसोर बैसोनि श्याम मार्डि होन्नानै पुलिसआ मिबथि होयो। संदान्नाय समाव बिसोर सानैनिफ्राय 500 नित्राजिपाम टेब्लेट, 3496 एस पि एस पि एइस इ एन टेब्लेट, गंनै मबाइल हेन्डसेट, 1,220 भारतनि रां, 1776 भुटाननि रांखौ बोखांनो हादोंमोन होन्नानै उफ्रा पुलिस बिबानगिरि प्रकाश मेधिआ मिबथिहोयो। दासिम चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओन्सोलाव आइन बेरेखा ड्रागस फालांगि खालामनायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ हमनो हादों आरो बिसोरखौ जोबथेसालिआव दैथायहरनायबो जादों होन्नानै बुङो । पुलिस बिबानगिरिआ लोगोसे बुंबावोदि, जायखि-जाया आइन बेरेखा खामानिनि हेंथायै लोब्बा थानाय सुबुंनि सायाव पुलिस बिफानआ गोख्रों राहा लागोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here