• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • चिरांनि दादगारियाव मैदेर हाथायजों लोगोसे सुरां फालांगिखौ खादों

August 25, 2020

चिरांनि दादगारियाव मैदेर हाथायजों लोगोसे सुरां फालांगिखौ खादों

काजलगाव, 24 आगस्टः चिरां जिल्लानि दादगारियाव थांनाय हरनि समाव हाग्रानि मैदेरनि हाथायजों लोगोसे सासे सुरां फालांगिखौ पुलिसआ खानो हादों।

पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला जिल्लानि रुनिखाथा पुलिस थानानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमानि दादगारि ओन्सोलाव पुलिस आरो हाग्रा बिफानआ रबिबारखालि बेलासि समनिफ्राय मोनसे जुथाय संदानो आरो बे संदान्नायनि गेजेरजों 2 नं खाग्राबारिनि एलेन बसुमतारि मुंनि सासे सुबुंखौ खानो हायो। हमनो हानाय सुबुंनिफ्राय 10 कि:ग्रा: लिरथायनि थ'नै मैदेरनि हाथाय, मबालइ फन, रेनकट फोरखौ बोखांनो हायो ।

 एलेन बसुमतारिया हाग्रानि जिब-जुनात बुथारनायजों लोगोसे सुरां फालांगियाव लोब्बा थानाय हान्जानि गुबुन सासे सोद्रोमा होन्नानै जिल्ला पुलिस बिबानगिरि सुदाकर सिंआ मिथिहोदों । बे जाथायनि सोमोन्दोयाव दादगारि पुलिस सकियाव जिडिइ नं 321 नम्बराव गसर थिसन्नानै पुलिसआ दासान्दि संदान्नायखौ सोलिहोबाय थादों।
Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here