• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • ग्रीन लिफ एनजिअनि स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेइनिं होनाय हाबाफारिया जोब्बाय

November 20, 2020

ग्रीन लिफ एनजिअनि स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेइनिं होनाय हाबाफारिया जोब्बाय

कक्राझार, 20 नभेम्बर: थांनाय 3 नभेम्बरनिफ्राय 18 नभेम्बर, 2020 सिम कक्राझार जिल्लानिनो सिङाव थानाय दतमा ब्लकनि बेन्दोङाव थानाय सोनाब डाडारकुटिआव कक्राझारनि ग्रीन लिफ एनजिअ आरो नाबार्ड ल्बकनि जुथायै बान्जायनायाव क्राफ्ट केन आरो बेम्बु एबा औवानिफ्राय बायदि बायदि रोखोमनि आइजें-आइला दिहुन्नायनि सायाव फोरोंथाय होनाय जायो। बे फोरोंथाय होनायाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 30 सेल्फ-हेल्फ ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लाना औवा आरो रायदोंनिफ्राय आइजें-आइला दिहुन्नायनि सायाव फोरोंथाय होनाय जायो।

Green Leaf NGO

जर'खायै बे फोरोंथाय होनाय एबा स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेइनिं होनायखौ गोख्रोङै दैदेन्दोंमोन नाबार्ड बेंकजों लोगोसे दतमायाव थानाय इउक' बेंकआ। मख'जाथावदि, स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेइनिं होनायनि जोबथा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन नाबार्ड बेंकनि मेनाजार रतनमनि सरामजों लोगोसे दतमा इउक' बेंकनि मेनाजार उज्जल कुमार बर'आ लोगोसेनो माननि आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन दतमा ब्लकनि ए एस आर एल एम नि क-अर्डिनेटर निकदिन दैमारीआ। जोबथारनाय हाबाफारखिौ सामलायदोंमोन ग्रीन लफि एनजिअ' नि आफादगिरि घण कान्त ब्रह्मआ। बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै फोरोंथाय होनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौनो गोसो-गोर्बोजों साबाइख'र बाउनायजों लोगोसे फोरोंथाय मोन्नायखौ बाहायनानै गाव-गावनि आथिङाव गसंथानो हानायबायदि नाजालांनो थाखाय खावलायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here