• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • गोबां दान्थे-बिदान्थेनि गेजेरजोंबो फोथाय भटआव प्रमद बर’ दैदेनाय जुथाय सरकारआ देरहाबाय

December 25, 2020

गोबां दान्थे-बिदान्थेनि गेजेरजोंबो फोथाय भटआव प्रमद बर’ दैदेनाय जुथाय सरकारआ देरहाबाय

कक्राझार, 25 डिसेम्बर: गोबां दान्थे-बिदान्थेनि गेजेरजोंबो जोबथारनायाव इउ पि पि एल – बि जे पि-जि एस पि बे मोनथाम दोलोनि जुथाय सरकारआ फोथाय भटआव देरहानानै 5 बोसोरनि थाखाय बि टि आर खुंथायखौ सामलायनो थियारि जानाया 24 डिसेम्बर बृहस्पतिबारखालि रोखा जाबाय। अदेबानि बि टि आर खुंथायनि गाहाय खुंगिरि महरै प्रमद बर'आ बिबान सामलायनो थियारि जाबाय। मख'नो गोनांदि, थांनाय ब्रैथि बि टि सि बिसायख'थिनि भट सोनाया गोजोनै जोबलांनायनि उनाव 12 डिसेम्बरखालि भट सान्नाय एबा फोसावनाय बिसायख'थिनि फिथाइ बादियै मोनसेबो राजखान्थि दोलोआ सरकार दानायनि थोजासे मासिखौ देरहानो हायाखैब्लाबो प्रमद बर'नि दैदेन्नाय इउ पि पि एल, बि जे पि आरो जि एस पि बे मोनथाम दोलोनि गेजेराव सरकार दानो आवगायो आरो राइज्यो बेंगिरिनि गनायथि मोन्नानै थांनाय 15 डिसेम्बरखालि ग्रीनफिल्डआव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल, रांखान्थि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गोबां रोजा-रोजा सुबुंफोरनि बाहागो लानाय एबा नुजाथिनायाव जुथाय सरकारनि गाहाय खुंगिरि आरो लेङाइ गाहाय खुंगिरि महरै प्रमद बर'- गबिन्द बसुमतारिआ समायखिरा लायो। नाथाय एसेयावनो बि टि सि बिसायख'थिनि जेंनाया जोबनानै थाङाखैमोन।

मानोना बि पि एफ दोलोआ बांसिन मासि देरहानाय दोलो हिसाबै सरकार दानायनि फार्से सिगां खाबुखौ मोन्नांगौ होन्नानै खावलायनाय बादियै जुथाय दोलोनि हेंथायै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिआव गसर थिसनो। बे गसर बादियैनो बिजिरसालिआ समान नोजोरजों बिटिआर खुंथायनि थाखाय बिनायसा मासिनि फोरमानखौ होनो फोसावनाय बिथोन बादियै थोंजोडै 24 डिसेम्बरखालि फ्लुर टेस्ट एबा फोथाय भट दिन्थिनो बिथोन होयो। बेबादियैनो 24 डिसेम्बरखालि बि टि सि सेक्रेटारियेटआव फुंनि 10.00 रिंगानिफ्राय जुथाय दोलोनि एम सि एल एफोर आरो बि पि एफ दोलोनि एम सि एल एफोरा बाहागो लानायनि गेजेराव फ्लर टेस्ट खालामनाय हाबाफारिआ खुंजायो। बेनि गेजेरावनो जुथाय दोलो आरो बि पि एफ दोलोनि गेजेराव बिजिरसालिनि बिथोन होनाय आयेनखौ फालियाखै होन्नानै अजद खालामनायजों सदनाव दुंहाव थासारिआ सोमजियो।

जर'खायै हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नाय बि पि एफ दोलोनि एम सि एल एफोरा प्रटेम बुंथिगिरि कातिराम बर'नि मासि सामलायनायखौ गोख्रों हेंथा होनानै सदननि सिङावनो स्लगान होनायनि अनगायैबो माखासे खान्थि बेरेखा आखु दिन्थिनायखौ नुनो मोनो। बे दुंहाव थासारिनि समाव बि पि एफ दोलोनि माखासे एम सि एल एआ हेंथा होनो थांनानै माइकखौ गाहायाव बोख्लायनाय आरो मोगा-मोगि बाथ्रा बुंलायनाय थासारिखौ नुनो मोन्दों। जाहोनाव थासारिखौ सुग्लायहोनो थाखाय सदननि हाबाफारिखौ 10 मिनिट सम दोन्थ'नो गोनां जायो आरो दान्दिसे समनि उनाव जागायजेनफिन्नानै बुंथिगिरिआ बिसायख'जानाय एम सि एल एफोरखौ फारियै समायखिरा लाहोयो आरो जोबथायाव गोबां हेंथा थानायनि गेजेरजोंबो बुंथिगिरिआ प्रमद बर'नि दैदेन्नाय जुथाय दोलोनि सरकारखौ फोथाय भटआव देरहाबाय होन्नानै फोसावो।

UPPL-BJP-GSP

लोगो लोगोनो इउपिपिएल दोलोनि गोबां हेफाजाबगिरिफोरा रंजाखाङो। फ्लर टेस्ट लानाया जोबनायनि उनावनो सेक्रेटारियेटनिफ्राय ओंखारनाय समाव दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरा लामायाव लारियै थानानै गोदान गाहाय खुंगिरिजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा, एम सि एल एफोरखौबो बिबार सारनानै बरायनाय आरो रंजानाय थासारिखौ नुनो मोनो। मख'नो गोनांदि, आसामनि आरो बड'लेण्ड हालामनि राजखान्थि जारिमिनआव बेयो गिबि खेब जादोंदि, सरकार दानो थांनायाव बिजाथि एबा एम सि एल एफोरखौ गुबुन जायगायाव लांनानै दोनखोमाहैनाय आरो फ्लर टेस्ट खालामनाय राजखान्थिखौ नुनो मोन्दों। बि टि सिनि बिसायख'थिया थांनाय माखासे साननिफ्रायनो आसाम राइज्योनि अनगायैबो गुबुन राइज्योआव मोनसे सावरायजाथाव आरो नोजोर बोजाथाव बिसायख'थिबो जानानै थादों।

जोबथायाव प्रमद बर'नि दैदेन्नाय जुथाय दोलोनि फोथाय भटआव देरहानायखौ बुंथिगिरि कातिराम बर'आ फोसावनानै होयो आरो बेनि गेजेरजों रोखा जादोंदि, प्रमद बर'आ गाहाय खंगिरि महरै फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय गोदान बि टि आर खुंथायखौ सामलायगोन। गुबुन फार्सेथिं हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नाय बि पि एफ दोलोआ बुंथिगिरि कातिराम बर'नि मासि सामलायनायाव जानाय सदननि फ्लर टेस्ट खालामनाय हाबाफारिखौ गोजोन्नाय गैयै फोरमायदों आरो बि पि एफआ बुंथिगिरिनि जागायजेन्नायनिफ्राय जोबथा समसिम बिबान सामलायनायखौ संबिजितनि खान्थि बेरेखा जादों होन्नानै अजद खालामनायजों लोगोसे बेनि सायाव गेबें बिजिरनायखौ मोन्नो बिजिरसालिसिम थांगोननि इसाराखौ खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों।

फ्लर टेस्ट लानाय हाबाफारिआ जोबनायनि उनाव गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङोदि, थामथि खेब बिसायख'जानाय बि पि एफ दोलोनि थान्दैफोरा बेबादि सुबुंखान्थि बेरेखा आखु दिन्थिनाया थारैनो सुबुं खुंथायनि थाखाय दुखुनांथाव आरो सोंखारिथावना। गाहाय खुंगिरिआ बुंबावोदि, भारतबादि दरसे गेदेर सुबुं खुंथाय हादर आरो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोनआव खुंजानाय फोथाय भटनि हाबाफारिआ जागायजेन्नायनिफ्रायनो बि पि एफ दोलोआ बे रोखोमनि हिंसायारि आखुथायखौ दिन्थिनाया बिजिरसालिखौ मान गैयै खालामनाय जादों। बे सरकारआ हारि, धोरोम, मोनफ्रोमबो बिथिङाव समान मोन्थाय आरो समान जौगानाय खालामनो थांखिजों खामानि मावनो ओखारदों होन्नानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव गाहाय खुंगिरिआ खोथा होयो। गुबुन फार्सेथिं बारग' राइज्यो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारिआ बुङोदि, बेबादि आखु दिन्थिनाया सुबुंखान्थिनि बेरेखा। बेबादिनो थांनाय माखासे साननिफ्राय गोबां दान्थे-बिदान्थेजों दिन्दांनानै थानाय गोदान बिटिआर खुंथायनि लामाया बृहस्पतिबारखालि फ्लर टेस्टनि गेजेरजों रोखा जाबाय आरो फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय प्रमद बर'आ जुथाय दोलोनि दैदेन्नाय बिटिआर सरकारनि गाहाय खंगिरि जानो हाबाय।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here