• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • गोदान बि टि सि सरकारनि गिबि बाजेटआव 2020-21 रांखान्थि बोसोरनि थाखाय मोन 39 बिफाननि गासै 1741 कौटि 69 लाख 16 रोजा रांनि बाजेट थिसनबाय

January 9, 2021

गोदान बि टि सि सरकारनि गिबि बाजेटआव 2020-21 रांखान्थि बोसोरनि थाखाय मोन 39 बिफाननि गासै 1741 कौटि 69 लाख 16 रोजा रांनि बाजेट थिसनबाय

कक्राझार, 9 जानुवारीः दिनै गोदान बिटिसि सरकारनि गिबि बाजेद जथुम्मायाव प्रमद बर' दैदेन्नाय इउपिएिल,बिजेपि आरो जिएसपिनि जुथाय सरकारआ 2020-21 रांखान्थि बोसोरनि थाखाय बिटिसिनि मोन 39 बिफाननि थाखाय गासै 1741 कौटि 69 लाख 06 रोजा रांनि बेरेखा हान्जा गैयै सदनाव बाजेट थिसन्नानै गनायथि होयो। बिटिसि सिफ प्रमद बर'आ बुङो-खुंथाय गोहोयाव थायोब्लाल' सदनाव फैनाय आरो खुंथायाव गैयाब्लानो सदनाव नुजाफैयैआ जोबोद सोंखारिथाव बाथ्रा। मानोना राइजोराजाफोरा बिसोरखौ सायख'नानै राइजो-राजानि थान्दै महरै दैथायहरदों, बेखायनो बेरेखा दोलोनि एमसिएलएफोरा सदनाव नुजानानै बाजेद सेसनाव बाहागो लानाया जोबोद गोनांथार मावनो गोनां बिबान।

जथुम्मा जागायनायनि उनावनो इउपिपिएलनि एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारिआ दैखांनाय आयदानि सायाव फिन होनानै बिटिसिनि डिपुटि सिफ गबिन्द बसुमतारिआ सदनआव बुङोदि, बारग' एनडिएफबि केडारफोरखौ फिन फसंथाफिन्नायनि मुङाव मिरु सरकारआ 4 लाख आरो आसाम सरकारनिफ्राय 2 लाख गासै 6 लाख खहा सुफुंथाय होगोन सोमावसारनायाव जिउ बाउनाय मुंख्लं एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनो। बेजों लोगोसे बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बर' लाइमोनफोरखौ सिआरपिएफ, आइआरबिएन, सिआइएसएफ बायदि रैखाथि हान्जायाव थिसन्नायनि सरकारआ बाथ्रा होदों होन्नानैबो बिथाङा फोरमायो।

BTC Budget Session

बेराफार्से जेलाव जोबजानानै थानाय एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि केसफोरनि सोमोन्दै फैगौ 24 जानुवारीआव कक्राझारआव फैनो गोनां मिरु नख'र मन्थ्रि अमित शाहजों गुवारै सावरायनायनि बाथ्रा बुङो । सोमावसारनाय समाव भुटानआव जोबजानानै दंगासिनो थानाय सा 25 बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ दिहुन्नानै लाबोनायनि थाखाय मिरु सरकारखौ भुटानजों सावरायनायनि राहाफारि लानायनि बाथ्राबो सदनआव थिसनो डिपुटि सिफ गबिन्द बसुमतारिआ।

बे गिबि बाजेट जथुम्मायाव गासै 1741.6906 एबा गासै 18 जौ कौटि रांखौ 2020 21 रांखान्थि बोसोरनि थाखाय बाजेटआव थिसन्नाय जादोंब्लाबो थांनाय हाग्रामा महिलारि सामलायनाय सरकारनि समाव 2000 कौटिनिखुइबो बांसिन लायेबेलिटिज दङहोन्नानै सदनआव फोरमायथियो बिटिआरनि सिफ प्रमद बर'आ। बेनि गेजेराव सुबुं बानायफुं बिफानाव 1000 कौटि आरो चिडि बिफानाव 350 कौटि लायेबेलिटिज दङ होन्नानै बुङो।

गिबि बाजेट जथुम्मायाव बाहागो लायै हाग्रामा महिलारि दैदेन्नाय बेरेखा दोलोनि सायाव सोंखारिनानै बिटिआरनि सिफ प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ राइजो-राजा सुबुंफोरनि थाखाय नङा गोहोनि थाखायल' सरकार सालायदोंमोन होन्नानै बुङो। बे बाजेट जथुम्मायाव नुजाफैयालासे राइज्योनि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ चिराङाव गावसोरनि दोलोनि गासैबो एमसिएलएफोरखौ लानानै पिकनिक जादों होन्नानै  बर'आ बुङो-जिबा बोसोरनाङै संसदयारि रोंगौथि गोनां, मोनसे समनि बिटिसिनि डिफुटि सिफ आरो आथिखालसिम मन्थ्रि जानाय ब्रह्मनि बे रोखोम बिबान गैथारैनि हाबाया गनायथाव जायाखै आरो गनतन्त्रखौ मान होयै खालामनाय जादों होन्नानै अजद होनानै सोंखारियो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here