• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • गोजां बोथोर सौफैनाय लोगो लोगो गोदान महरजों दावबायारिफोरखौ बरायनो साग्रिद जादों बगामातिआ

October 31, 2020

गोजां बोथोर सौफैनाय लोगो लोगो गोदान महरजों दावबायारिफोरखौ बरायनो साग्रिद जादों बगामातिआ

कुमारिकाता, 31 अक्टबर: भारत-भुटान सिमनानि बागसा आरो उदालगुरि जिल्लानि गेजेराव थानाय दावबायथिलि बगामातिआ गोजां बोथोर सौफैनाय लोगो लोगो दावबायारिफोरखौ बरायनो साग्रिद जाफिनबाय। बे दावबायथिलिखौ गोदान महर होनायाव गुबैयै ग्रीन ट्रेक एडभेन्सार आरो गेरेमसा मुंनि मोननै आफादआ मैखोम बिफाव लानानै दावबायथिलिखौ समायना महर होसिन्दों। थांनाय बोसोराव भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय बरनदि दैसानि दै बानाया बगामातिआव थांनाय लामा-दालांफोरखौ खहा खालामनानै हान्थिजायै खालामनानै गालांदोंमोन। बे बायग्रबलांनाय हान्था-मेला राहाखौ दावबायारिफोरनि गाहामनि थाखाय बानायनानै गोदान महर होफिन्दों गेरेमसा एनजिअ आफादआ।

bogamati

आफादनि बिबानगिरि प्रदिप बसुमतारिनि दैदेन्नायाव तामुलपुरनिफ्राय नाग्रिजुलि, गुवाबारि जानानै बगामातिसिम थांनाय गोलाव किलमिटार लामानि फारनै थिंजाय थानाय गुदु हाग्राफोरखौ एवस्रांनानै मथर आरो मथर साइकेल सालायनो हानाय खालामनायजों लोगोसे दावबायारिफोर लाबोनाय गारि-मथरफोर पार्किंनि थाखायबो राहा खालामबाय। बगामातिआ लावखार ओंखाम जानायनि थाखायल' नङा। बेयाव बायदिसिना गेलेमु जेरै- राफ्टिं, जिपलाइन, नाव, ट्रेकिं बायदिसिना एडभेन्सार खालामनायनि राहाबो दङ। हादत आरो गुबुन हादतनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरनि गोसो बोनो हानाय थावनिआनो जादों बगामातिनि बौद्ध मुसुखा। बेनि अनगायैबो बगामातिनि हाजो आरो गुदु हाग्रायाव आसामनि गुबुन जायगायाव नुनो मोनफेरै दावसिन-दावलाफोरबो नुनो मोन्नाय जायो। दावबायारिफोरनि थाखाय बगामातिआव बर'फोरनि ओंख्रि-ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जाग्रा-लोंग्राबो मोन्नाय जायो। जायखौ हादतजों लोगोसे गुबुन हादतनि दावबायारिफोरा गोसो होनानै जानो हायो।

देग्लाय करना भाइरासनि थाखाय बे मोननै आफादआ दावबायारिफोरनि थाखाय माखासे गोनांथार राहाफारि खानानै होदों। मिथिंगानि बे निजोम थावनिआव जाहाथे गुबुंले आबहावा सोमजिनो हाया बेनि थाखाय दावबायारिफोरखौ प्लास्टिक बाहायनाय आरो गोब्राब सोदोबजों माइक आरि दामनायखौ होबथानायबो फोसावदों। मख'नो गोनांदि, नभेम्बर दाननिफ्राय फेब्रुवारी दानसिम बगामातिआव लावखार ओंखाम जानाय आरो दावबायनायनि थाखाय थार सम। बगामातिआव थांनो थाखाय बाइहाता सारिआलिनिफ्राय गरेस्वरजों नङाबा रङिया, तामुलपुर-नाग्रिजुलि, गुवाबारि लामाजोंबो बगामातिआव थांनो हायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here