• Home
  • /
  • Sports
  • /
  • गेलेनायखौ थाबैनो जागायजेन्नो थांखि लादों: मन्थ्रि रिजिजु

August 26, 2020

गेलेनायखौ थाबैनो जागायजेन्नो थांखि लादों: मन्थ्रि रिजिजु

गोदान दिल्ली, 25 आगस्ट: भारत सरकारनि गेलेमु बिफाननि मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ समबारखालि जवाहरलाल नेहरु स्टेडियामआव दावबायहैयो आरो दावबायनाय समाव स्टेडियामनि लुफुंनाय खामानिनि बागै खौरां लायो। गेलेमु मन्थ्रिआ बुङोदि, इयुननि थाखाय थार गेलेनायखौ नायनो हास्थायदों आरो गेलेनायखौ जागायजेनफिन्नायनि फार्से सुबुंफोरा नेनानै दङ।

कभिड-19 नि जाहोनआव हादरआव गासै गेलेमुनि बादायलायनायफोरा थांनाय मार्चनि गेजेर समनिफ्रायनो बन्द जानानै दङ। बे सोलिफु आगस्ट दाननिफ्रायनो साइनि गोबां सेन्टारफोराव जेरै हकी, बक्सिं, एथलेटिक्स आरो गुबुन गेलेमुनि नेसनेल ट्रेइनिं केम्पआ जागायजेन्दों ।

मन्थ्रि रिजिजुआ स्टेडियामनि लुफुंनाय खामानिखौ नायगिदिनायनि गावनि मोनसे सावगारिखौ शेयार खालामनानै बुङोदि, गेलेगिरिफोरखौ फोथाराव गेलेहोफिन्नाय आरो गेलेनायखौ लाबोफिन्नो थांखि लानाया बेफोर गासैबो गोख्रों गाइडलाइन्सनि गेजेरजोंसो जागोन । मन्थ्रिआ बुंबावोदि, हादतआव सोलिबाय थानाय करना भाइरासनि थासारियावबो गेलेनायखौ लाबोफिन्नो थांखि लानाय आरो थियारि जानाया गेलेगिरिफोरनि मोजां खाबु होन्नानै फोरमायदों।

 गेलेगिरिफोरखौ थाबैनो गेलेग्रा फोथारआव लाबोफिन्नो नाजानाया सोलिगासिनो दङ आरो बे थांखिजोंनो समबारखालि आं जवाहरलाल नेहरु स्टेडियामआव लुफुंनाय खामानिखौ नायगिदिं हैदों होन्नानै खौरां बिजोङाव फोरमायो।
Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here