• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • गुवाहाटीनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय गेदेर जेंना, समबारनिफ्राय सिमा गैयै पेट्रल पाम्प बन्द जानो हागौ

September 5, 2020

गुवाहाटीनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय गेदेर जेंना, समबारनिफ्राय सिमा गैयै पेट्रल पाम्प बन्द जानो हागौ

गुवाहाटी, 5 सेप्तेम्बरः कभिड-19 नि थाखाय गासै खामानिफोर आरो जिउखांनाय राहाफोराव बेंगुरा जानानै थानांनाय समनि गेजेरावनो गुवाहाटीनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां। फैगौ समबारनिफ्राय गुवाहाटी नोगोरनि थागिबि सुबुंफोरा मोनसे गाहाय जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। नथ-इस्ट इन्डिया पेट्रलियाम डिलार एससियेसननि ग्रेटार गुवाहाटी इउनिटनि सोद्रोमाफोरा शुक्रबारखालि गुवाहाटीयाव गासै पेट्रल पाम्पफोरखौ सिमा गैयै समसिम बन्द खालामनो फोसावयो। थाव कम्पानीफोरा डिलार मावफारियाफोरनि सायाव गोबांद्राय कस्थ' होनायनि थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों। डिलार एससियेसननि सोद्रोमाफोरा फोसावनाय बादिब्ला ग्रेटार गुवाहाटीयाव फैगौ 7 सेप्तेम्बरनि फुंबिलि 5.00 रिंगानिफ्राय गासै पेट्रल पाम्पफोरा बन्द थागोन। थाव कम्पानीफोरा गोबांथार जाहोनफोरखौ लानानै डिलारफोरनि सायाव कस्थ' होनायनि थाखाय बे थांखिखौ लादों होन्नानै गुवाहाटी डिलार एससियेसनआ मिथिहोदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here