• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • गुण गोनां फरायसाफोरखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद-ब्रह्म धोरोम आइजो आफादआ बरायदों

September 3, 2020

गुण गोनां फरायसाफोरखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद-ब्रह्म धोरोम आइजो आफादआ बरायदों

रौता, 3 सेप्तेम्बर: थांनाय 31 आगस्टखालि रौता दख'रा ब्रह्मज्यति मन्दिरनि आवथायाव बर' बिजोंनि सेथि मासिआव बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायनायनि ब्रैथि बोसोरारि बराय फोर्बोआ खुंफुंजालाङो होननानै गांसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आफादगिरि मुस्रि रन्साइ बसुमतारिआ फोरमायहरो।

प्रेस बिबुंसाराव फोरमायबावनाय बादिब्ला थांनाय माखासे बोसोरनि सिगांनिफ्राय बरायनाय आरो बान्था गथायनाय हाबाफारिखौ खुंबोदों आरो देग्लायबो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादआ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादजों लोगोसे आरो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि मदत आरो हेफाजाबजों खानानै होनाय समाजयारि जान्थायखौ नोजोर लाखिनानै बराय फोर्बोखौ खुंफुंलाङो।

STUDENT AWARD

बराय फोर्बोआव थांनाय 2020 माइथायनि मेट्रिक आन्जादआव सेथि मासिआव उथ्रिसारना बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोन्नाय ब्रह्म सिबियारि नख'रनि गुन गोनां फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। फरायसाफोरनि गेजेराव उदालगुरि सेक्रेट हार्ट गोजौ फरायसालिनि फरायसा एबा आनन्द ब्रह्मनि फिसाज्ला अबिजित ब्रह्म (524), बाक्सा जिल्लानि बागानपारा गोजौ फरायसालिनि फरायसुलि एबा  रमेश ब्रह्मनि फिसाजो रंगिना ब्रह्म (523). उदालगरि जिल्लानि सेक्रेट हार्ट गोजौ फरायसालिनिनो फरायसलि एबा मानिक्य ब्रह्मनि फिसाजो भगवती ब्रह्म (517), उदालगुरि जिल्लानिनो हरेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फिसाजो नेहा ब्रह्म (526), बाक्सा जिल्लानि बागानपारा गोजौ फरायसालिनि फरायसा एबा मनरन्जन ब्रह्मनि फिसाज्ला जगेस्वर ब्रह्म (510), उदालगुरि जिल्लानि 2 नं नलबारि गोजौ फरायसालिनि फरायसा एबा महिन नार्जारिनि फिसाज्ला जोंसार नार्जारि (510) आरो कक्राझार जिल्लानि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म एकाडेमि काजिगावनि फरायसा एबा सन्जय ब्रह्मनि फिसाज्ला बिरबाइ ब्रह्म (504) मोनखौ बरायनाय जायो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here