• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • गुण गोनां फरायसाफोरखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद-ब्रह्म धोरोम आइजो आफादआ बरायदों

September 3, 2020

गुण गोनां फरायसाफोरखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद-ब्रह्म धोरोम आइजो आफादआ बरायदों

रौता, 3 सेप्तेम्बर: थांनाय 31 आगस्टखालि रौता दख'रा ब्रह्मज्यति मन्दिरनि आवथायाव बर' बिजोंनि सेथि मासिआव बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायनायनि ब्रैथि बोसोरारि बराय फोर्बोआ खुंफुंजालाङो होननानै गांसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आफादगिरि मुस्रि रन्साइ बसुमतारिआ फोरमायहरो।

प्रेस बिबुंसाराव फोरमायबावनाय बादिब्ला थांनाय माखासे बोसोरनि सिगांनिफ्राय बरायनाय आरो बान्था गथायनाय हाबाफारिखौ खुंबोदों आरो देग्लायबो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादआ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादजों लोगोसे आरो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि मदत आरो हेफाजाबजों खानानै होनाय समाजयारि जान्थायखौ नोजोर लाखिनानै बराय फोर्बोखौ खुंफुंलाङो।

STUDENT AWARD

बराय फोर्बोआव थांनाय 2020 माइथायनि मेट्रिक आन्जादआव सेथि मासिआव उथ्रिसारना बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोन्नाय ब्रह्म सिबियारि नख'रनि गुन गोनां फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। फरायसाफोरनि गेजेराव उदालगुरि सेक्रेट हार्ट गोजौ फरायसालिनि फरायसा एबा आनन्द ब्रह्मनि फिसाज्ला अबिजित ब्रह्म (524), बाक्सा जिल्लानि बागानपारा गोजौ फरायसालिनि फरायसुलि एबा  रमेश ब्रह्मनि फिसाजो रंगिना ब्रह्म (523). उदालगरि जिल्लानि सेक्रेट हार्ट गोजौ फरायसालिनिनो फरायसलि एबा मानिक्य ब्रह्मनि फिसाजो भगवती ब्रह्म (517), उदालगुरि जिल्लानिनो हरेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फिसाजो नेहा ब्रह्म (526), बाक्सा जिल्लानि बागानपारा गोजौ फरायसालिनि फरायसा एबा मनरन्जन ब्रह्मनि फिसाज्ला जगेस्वर ब्रह्म (510), उदालगुरि जिल्लानि 2 नं नलबारि गोजौ फरायसालिनि फरायसा एबा महिन नार्जारिनि फिसाज्ला जोंसार नार्जारि (510) आरो कक्राझार जिल्लानि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म एकाडेमि काजिगावनि फरायसा एबा सन्जय ब्रह्मनि फिसाज्ला बिरबाइ ब्रह्म (504) मोनखौ बरायनाय जायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here