• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • गिबि मन्थ्रि सनवालआ मुवा-बेसादनि बेसेन बांनायनि सोमोन्दै फालांगि गौथुमनि दैदेनगिरिफोरजों गोनांथारै सावरायदों

November 5, 2020

गिबि मन्थ्रि सनवालआ मुवा-बेसादनि बेसेन बांनायनि सोमोन्दै फालांगि गौथुमनि दैदेनगिरिफोरजों गोनांथारै सावरायदों

दिसपुर, 5 नभेम्बर: राइज्योयाव दासान्दि मवा-बेसादफोरनि बेसेन बारायनायनि सोमोन्दोयाव सावरायनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ बुधबारखालि आसाम एडमिनिस्ट्रिटिभ स्टाफ कलेजआव राइज्योनि गुबुन गुबुन फालांगि आफादनि थान्दै आरो खुंथायनि बिबानगिरिफोरजों मोनसे गोनांथार सावराय मेलखौ खुंनाय जायो। आबाद मन्थ्रि अतुल बरा आरो आदार जगायथाय बिफाननि मन्थ्रि फनिभुषन चौधुरिनि बाहागो लानाया बे मेलआव गिबि मन्थ्रिआ आसाम सेम्बार्स अफ कमार्स, कामरुप सेम्बार्स अफ कमार्स आरो गुबुन गुबुन फालांगि गौथुमनि बिबानगिरिफोरजों राइज्योनि दासान्दि सोलिनाय मुवा-बेसादफोरनि बेसेन खालामना होनायनि सायाव मिथिना लानायजों लोगोसे बेसेन बांनायखौ दबथायनो थाखाय आखायाव लानो हानाय राहानि सायावबो सुबुरन हांख्रायनाय जायो। गिबि मन्थ्रिआ बुङोदि, सुबुंफोरनि आंगोयै बाहायजाग्रा जेरै- आलु, सामब्राम, गोथां मैगं-थाइगं, दावदै, थाव गुबै बायदि मुवा-बेसादनि बेसेन बांनायनि जाहोनाव सरासनस्रा राइजो-राजाफोरा थोजासे सोलिनायाव गोहोम गोग्लैदों आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे गोजोन्नाय गैयै थासारिया बेरखांदों।

Sarbananda Sonowal called an urgent meeting to discuss the issue of price rise

बिथाङा बुङोदि, बे थासारियाव सरकारा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो नोजोर लाखिनो हाया आरो जायखि जाया समावनो बेसेन बांनायखौ दबथायनानै राइजो-राजाफोरनो गाहाम बेसेनथिखौ होनांगोन। राइज्योयाव आलु, सामब्राम आरो गोथां मैगं-थाइगंफोरजों लोगोसे गोबां बेसादनि बेसेन आरो फिसा-फिसा बाजारनि बेसेनआ बांनायाव समानै गोरोबलायैजों सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैनायखौ रायखांनानै गिबि मन्थ्रिआ बुङोदि, फाइकारि बाजारजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै बेसादफोरनि फिसा-फिसा फालांगि खालामनाय आरो बाजारखौ समानै खालामनो नाजानांगोन आरो मुवा-बेसादफोरनि बेसेनखौ बारायनानै ग्राहकफोरखौ खैफोदआव लानानै थांनाय माखासे फाइकारिफोरनि हेंथायै सरकारा गोनांथार राहा लागोन होन्नानै गिबि मन्थ्रिआ बुङो।

राइज्योनि गुबुन गुबुन बाजाराव मुवा-बेसादनि थि बेसेनखौ नायसंनानै आरो बेसेन बांनायखौ दबथायनो थाखाय सरकार, खुंथाय आरो फालांगिजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो बिबानगिरियानो बिबान लानांगोन । बायगिरि आरो फानगिरि बे मोन्नै बिथिङाव रैखाथि जानाय बायदि जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन। दिनैनि जथुमनाय मेलआव बाहागो लानाय फालांगि आफादफोरनि अनगायैबो बिसोरनि दखलाव थायै गुबुन गुबुन जेरै स्वपिं मल, फालांगि फसंथान बायदि बिबानगिरिफोरजों बेनि सोमोन्दोयाव गाबोन मोनसे गोनां जथुमनो थाखाय गिबि मन्थ्रिआ बिफाननि मन्थ्रि फनिभुषन चौधुरिखौ बिथोन होयो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here