• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • गिबि मन्थ्रि सनवालआ काति बिहुनि मुङै गाहाम हामब्लायथि हरदों

October 17, 2020

गिबि मन्थ्रि सनवालआ काति बिहुनि मुङै गाहाम हामब्लायथि हरदों

दिसपुर, 17 अक्टबर: आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ गोथार कार्टिक बिहु सान फोर्बोआव राइज्योनि साफ्रोमबो थागिबि सुबुंफोरनो गावनि गोसो गोर्बोनिफ्राय गाहाम हामलायथि बाउहरदों । मोनसे हामलायथि रादाबआव गिबि मन्थ्रि सनवालआ बुंदोंदि, कार्टिक बिहु फोर्बोआ राइज्योनि थागिबि सुबुंफोरनि जिउआव सोरां लाबोथों आरो गासै राव-धोरोम, हारि-हारिसाफोरनि गेजेराव अनलायनाय, गोजोन, खौसेथि आरो बिदा-फंबायनि सोमोन्दोखौ गोख्रोंसिन खालामथों ।

Kati Bihu, Assam

बे गोथार सान फोर्बोखौ फालिनायनि गेजेरजों बे बोसोराव मिथिंगायारि खैफोद आरो कभिड-19 बायदि गिख्रंथाव थासारिनिफ्राय राइज्योनि साफ्रोमबो थागिबि सुबुंफोरा रैखा मोन्नो हागोन आरो गोजोन जिउ दैदेन्नो हागोनखौ गिबि मन्थ्रि सनवालआ हामलायथि रादाबनि गेजेरजों मिजिंथिनाय फोरमायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here