• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • गिबि मन्थ्रि सनवालआ काति बिहुनि मुङै गाहाम हामब्लायथि हरदों

October 17, 2020

गिबि मन्थ्रि सनवालआ काति बिहुनि मुङै गाहाम हामब्लायथि हरदों

दिसपुर, 17 अक्टबर: आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ गोथार कार्टिक बिहु सान फोर्बोआव राइज्योनि साफ्रोमबो थागिबि सुबुंफोरनो गावनि गोसो गोर्बोनिफ्राय गाहाम हामलायथि बाउहरदों । मोनसे हामलायथि रादाबआव गिबि मन्थ्रि सनवालआ बुंदोंदि, कार्टिक बिहु फोर्बोआ राइज्योनि थागिबि सुबुंफोरनि जिउआव सोरां लाबोथों आरो गासै राव-धोरोम, हारि-हारिसाफोरनि गेजेराव अनलायनाय, गोजोन, खौसेथि आरो बिदा-फंबायनि सोमोन्दोखौ गोख्रोंसिन खालामथों ।

Kati Bihu, Assam

बे गोथार सान फोर्बोखौ फालिनायनि गेजेरजों बे बोसोराव मिथिंगायारि खैफोद आरो कभिड-19 बायदि गिख्रंथाव थासारिनिफ्राय राइज्योनि साफ्रोमबो थागिबि सुबुंफोरा रैखा मोन्नो हागोन आरो गोजोन जिउ दैदेन्नो हागोनखौ गिबि मन्थ्रि सनवालआ हामलायथि रादाबनि गेजेरजों मिजिंथिनाय फोरमायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here