• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • गाहाय मन्थ्रि आरो हादतगिरिनिसिम आसामाव गंनै मिरुनि फसंथान गायसन्नो दाबि

September 8, 2020

गाहाय मन्थ्रि आरो हादतगिरिनिसिम आसामाव गंनै मिरुनि फसंथान गायसन्नो दाबि

गुवाहाटी,8 सेप्तेम्बर: आसामनि राइज्यो बेंगिरि प्रफेसार जगदिस मुखीया बुंदोंदि, बिथाङा नेसनेल इडुकेसन पलिसि 2020 खौ मावफुंनो थाखाय साइख'जानाय भिसिफोरखौ लानानै जाहाथे थि समनि गेजेराव मावफुंनो हायो बेनि थाखाय राहा आरो बोसोनहोनो थाखाय मोनसे कमिटि दानानै होदों। हादतनां सोलोंथाय खान्थि 2020 नि बागै हादतगिरि रामनाथ कबिन्द, गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, मिरुनि सोलोंथाय बिफाननि मन्थ्रि मुस्रि रमेश पक्रियाल आरो उदां राइज्यो सोलोंथाय बिफाननि मन्थ्रि सन्जय सामराव धत्रेजों लोगोसे गोदान सोलोथाय खान्थिनि महरगिरि आरो आफादनि मासिगिरि ड० कस्तुरिरंगन बाहागो लानाय 7 सेप्तेम्बरखालि गोनांथार भार्सुवेल मेलयाव राइज्यो बेंगिरि प्रफेसार जगदिस मुखीया गोदान सोलोंथाय खान्थिखौ थाबैनो मावफुंनो हानाय बायदि माखासे सायख'जानाय भिसिफोरौ लाना कमिटि दानानै होखांनाय बाथ्राखौ फोरमायथियो।

Governor

बिथाङा हादतनि गाहाय मन्थ्रि आरो हादतगिरिनि बाहागो लानाय मेलआव फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गावनि आखायजों दानानै होजानाय कमिटिआ खेबसे मेलबो जिरायखांबाय आरो गोबांथार बोसोनफोरखौ बे कमिटिनिफ्राय मोन्नो हानाय जादों। अदेबानि राइज्यो बेंगिरि प्रफेसार जगदिस मुखीया हादतगिरि आरो गाहाय मन्थ्रिनो फोथायथि होनो नाजानानै मख'बावनाय बायदिब्ला हादतनि सोलोंथाय खान्थिनि 34 बोसोर जारिमिनाव गोदानै नाजावनानै लाजानाय निउ इडुकेसन पलिसि 2020 खौ मावफुंनो थाखाय लान्थ्रियैनो राइज्यो सोलोंथाय आयगखौ दाफुंबावनाय जागोन होन्ना मिथिहोयो। राइज्यो बेंगिरिया बुङोदि, लाजानाय गोदान सोलोंथाय खान्थिया गोबां फोथाराव जर'खा सोलायनाय लाबोनानै थाखानाय फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ गावनो उदाङै थिरांथा आरो बिथांखि लानो हानाय मोनसे जुनिया खाबुखौ लाबोनानै होफैगोन। बेखायनो बे गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै राइज्यो बेंगिरि हादतगिरि आरो गाहाय मन्थ्रिनिसिम आसामाव गंनै मिरु सरकारि फसंथान फसंनो बिथाङा खावलायो। राइज्यो बेंगिरिया एमइआरइउ एबा माल्टिडिसिप्लिनारि इडुकेसन एन्ड रिचार्स इउनिभार्सिटिजों लोगोसे इन्डियान इनस्टिटिउट अफ ट्रेन्सलेसन एन्ड इन्टारप्रेटेसन मुंनि फसंथाखौ गायसन्नो गुरैयै खावलायो। बे सावरायनाय मेलयाव आसाम सरकारनि सोलोंथाय बिफाननि बोसोनगिरि प्रफेसार मिहिर खान्थि चौधुरिजों लोगोसे कमिसनार एन्ड सेक्रेटारि प्रितम सइकियाआबो लोगोसे दंफायोमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here