• Home
  • /
  • Health
  • /
  • गाहाम देहा लाखिनायनि माखासे गोरलै राहाफोर

August 23, 2020

गाहाम देहा लाखिनायनि माखासे गोरलै राहाफोर

जों बयबो गावबा गावनि देहा सोलेरखौ गोग्गोयै लाखिनो सानो आरो बेनि थाखाय बायदिसिना राहाफोरबो आजावो। बेफोरनिनो मोनब्रै मख'जाथाव जों सानफ्रोमबो जानाय आदाराव बाहायग्राफोर दं, जाय जोंनि देहा सोलेरखौ गोग्गोयै लाखिनायजों लोगोसे देहानि दै खारदिंनाय हाबाफारिखौ मोजाडै लाखियो आरो ब्लाड प्रेसार, मोदोम सानाय दोगोन जानायजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरखौबो जानगार खालामो। बेफोर जादों-

Onion

(1) सामब्राम गोजा: बेयो जोंनि देहा सोलेराव थै रानसारदिंनायखौ मोजांसिन खालामो। सामब्रामआव प्लेबलाइड एन्टि अक्सिडेन्टसआ गोबां बिबांनि थायो। बेयो जोंखौ बिखानि बेरामफोरनिफ्राय रैखाथि होयो। सामब्रामखौ जायोब्ला रोदाफोर आरो थै रोदाफोरा बोख्रब-बोख्राब जाया। गोलोम बोथोराव सामब्राम गोथांखौ गोबां बिबांनि जायोब्ला दुंहाव बारहावानिफ्राय रैखाथि मोन्नो हायो। सामब्राम गोजायाव प्रटिन, फाइबार, कार्बहाइड्रेट, मिनारेल्स बायदि थायो।

Pomo

(2) दालिम: हेल्थ एक्सपार्ट एबा गाहाम देहानि जरखाफोरनि बादिब्ला, दालिमआ जायखि जाया रोखोमनि थैनि जेंनाफोरनिफ्राय रैखाथि होयो। मानोना बेयाव पलीफेनाल एन्टि अक्सिडेन्टसनि बिबांआ मोजाङै थायो। बेनि अनगायै दालिमआव नाइट्रेटबो थायो जाय थैनि जेंनाखौ सुस्रांनायाव गाहाय बिफाव जायो। दालिमआ बेड कलेस्ट्रलखौ बाङाइ खालामनायवबो हेफाजाब होयो। बेयाव थोजासे बिबांनि प्रटिन कार्बहाइड्रेट, फाइबार, भिटामिन आरो खनि संख्रि मोन्नाय जायो।

Ginger

(3) हाइजें: देहा सोलेरनि थाखाय मुलाम्फा, गोनां । बेयो जाग्रा आदारखौ गोथाव बानायनायजों लोगोसे गासैबो देहा सोलेरनि जेंनाफोरनिफ्रायबो रैखाथि होयो । हाइजेंखौ नेम-खान्थि बादियै जानायाव बाहायोब्ला देहा सोलेरखौ बेराम-आजार गैयै गोग्गो लाखिनायाव मदत होयो। हाइजेंआ बेक्टेरियानिफ्राय रैखाथि होनायजों लोगोसे ब्रेन पांक्सन एबा हाबाफारिखौ हमप्रब एबा मोजां खालामो। बेयाव गोबां भिटामिनफोरजों लोगोसे मेंगानिस आरो कपारबो थायो जाय देहा सोलेरखौ मोजां महरै सामलायना लाखिनायनिबो खामानि मावो।

Termeric
(5) हाल्दै: हाल्दैआ जोंखौ गोबां बेरामफोरनिफ्राय रैखा खालामो। बेयाव मोन्नो हानाय करक्युनिल मुंनि तत्वआ देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। बेयो सोलेराव नाइट्रिक अक्साइडनि प्रडाक्सनखौ बांहोयो आरो स्ट्रेस एबा सानहाबनायफोरखौ बाङाइ खालामो। हाल्दैआ इम्युन सिस्टेमखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि इनफेक्सननिफ्रायबो रैखाथि होयो।
Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here