• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • गासैबो ओन्सोलारि राजखान्थि दोलोफोरा खौसे जानानै बि टि सिआव सरकार दानांगौः हाग्रामा

December 23, 2020

गासैबो ओन्सोलारि राजखान्थि दोलोफोरा खौसे जानानै बि टि सिआव सरकार दानांगौः हाग्रामा

Hagrama Mohilary's Press Meet

कक्राझार, 23डिसेम्बरः बि टि सिनि बिसायख’थियाव हाग्रामा महिलारि दैदेन्नाय बि पि एफ राजखान्थि दोलोआ बांसानखो मासि देरहानानैबो सरकार दानो होयैनि अजदजों इउ पि पि एल, बि जे पि आरो जि एस पिआ लोगो नांनानै बि टि सिआव सरकार दानायखौ आयेननि बेरेखा जानायनि अजदजों गसर थिसन्नाय बायदियै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया 22 डिसेम्बरखालि मोनसे गोनांथार बिसारखौ फोसावनायनि उनाव हाग्रामा महिलारिआ कक्राझाराव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनायनि गेजेरजों खौसेथिनि गारां दैखांदों। मंगलबारखालि बेलासियाव कक्राझारनि बि पि एफ दोलोनि मावखुलियाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै हाग्रामा महिलारिआ बि टि सिआव गोजोन, खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय सरकार दानो थाखाय ओन्सोलारि राजखान्थि दोलोफोरखौ खौसेथि जानो हांख्रायदों। बिथाङा बुंदोंदि, बि टि सिआव जायगानि एबा हालामनि गासै हारि-माहारिनि समान जौगाथाय आरो गोजोन थासारिनि थाखाय बि पि एफआ जायखि-जाया ओन्सोलारि राजखान्थि दोलोफोरजों खौसे जानानै सरकार दानो थियारि। मानोना माहारियारि दोलोआ जायगानि एबा हालामनि जेंना-जेंसि आरो गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हाया आरो गोनांथि होया। बेनिखायनो ओन्सोलारि राजखान्थि दोलोफोरा सरकार दानो थाखाय खौसेथि जानांगौ। बि टि सिआव माहारियारि राजखान्थि दोलोखौ सरकार दानो खाबु होनो नाङा। बि टि सिनि साफ्रोमबो राइजो-राजाफोराबो बेखौनो हास्थायदोंदि, बि टि सिखौ गुबुन माहारियारि दोलोनि आखायाव हगारालासैनो ओन्सोलारि राजखान्थि दोलोफोरा खौसे जानानै सरकार दानांगौ। जुदि जायगायारि दोलोफोरा खौसे जानानै सरकार दायोब्ला थारैनो बे हालामनि गासै हारि-माहारिफोरनि थाखाय समानै गोजोन, खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन। बेयाव जेबो रोखोमनि सार्थ थानो नाङा । बेयाव सोरबा चिफ आरो डिपुटि चिफ जाथारनांगौनि खोथा फैया। जायखि जाया बि टि सिखौ गुबुन माहारियारि दोलोनि आखायावल’ हगारनो नाङा । आंदि, चिफ जाथारनांगौ बेयाव दाबि गैया होन्नानै बि पि एफनि आफादगिरि आरो बि टि सिनि बारग’ गाहाय खुंगिरि हाग्रा माहिलारिआ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथियो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here