• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • गसाइगाव महकुमा फोरमायथाय आरो सुबुं फोनांजाब मावख’ आव गिबि खेबनि थाखाय “हादोत सिबिनाय सान” फालिदों

July 28, 2021

गसाइगाव महकुमा फोरमायथाय आरो सुबुं फोनांजाब मावख’ आव गिबि खेबनि थाखाय “हादोत सिबिनाय सान” फालिदों

गसाइगाव महखुम्मा फोरमायथाय आरो सुबुं फोनांजाब मावख’गिरि मावख’नि बानजायनायाव हादोत सिबिथाय सान फालिदों। बे सानखौ हादोत सिबिसुला रुंसारि तरुनराम फुकननि गोसोखांथि सान महरै गिबि खेबनि थाखाय राज्यो नाङैनो “हादोत सिबिथाय सान” महरै फालिजेन्दों।

तरुनराम फुकनआ आसामनि मादाव सासे मुंदांखा हादोर अनफावरि सासे सिबिसुला गोसोनि गियानि जोहोलावमोन। बिथाङा 1877 मायथायनि 22 जानुवारी खालि जोनोम जादोंमोन आरो 1939 मायथाइनि 28 जानुवारी दिनखालि 62 बोसोर बैसोआव रुंसारि जालांदोंमोन।

बे हाबाफारिया कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि महहकुमा फोरमायथि आरो सुबुं फोनांजाब बिफाननि मावख’आव कभिदनि नेम-खान्थिखौ मानिनायनि गेजेरजों खुंफुंलाङो। बे हाबाफारिखौ गसाइगाव प्रेस क्लाबनि बोसोनगिरि संकर चौधुरिनि सामब्लायनायाव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गसाइगाव महकुमा फोरमायथाइ आरो सुबुं फोनांजाब बिफाननि मावख’गिरि बिग्राय बसुमतारी,  लोगोसे आलासि महरै गसाइगाव महखुम्मा लेङाई बेंगिरि रसिहुल आलम, गसाइगाव आसाम साहित्य सभानि आफादगिरि फनिन्द्र’ नाथ दास, गसाइगाव प्रेस क्लाबनि आफादगिरि हाफिजूर रहमान आरो गाहाय नेहाथारि उथफल दे मोनजों गुबुन गोबां दैदेनगिरि-सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here