• Home
  • /
  • Business
  • /
  • गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

July 27, 2021

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

गसाइगाव महकुमानि सापकाता पुलिस थानानि 1 नं पलासगुरि गामियाव सापकाता पुलिस थानानि बिबानगिरि मजिबर रहमानआ सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांनो हायो।

जेबो रोखोमनि फोरमान बिलाइ गैया लासेनो आयेन बेरेखायै सोनाब बंगनिफ्राय मोसौफोरखौ लाबोदोंमोन। बोखांनो हानाय मोसौफोरनि बेसेना 5 लाख रांनि बांसिन जागोन होन्नानै पुलिसआ फोरमायो।

Share with your friends!

Related Posts

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

बाक्साआव आबादारिफोरा गोरान आबाद फोथाराव दै लांनो दैसायाव बान्दो थेदों।

बाक्साआव आबादारिफोरा गोरान आबाद फोथाराव दै लांनो दैसायाव बान्दो थेदों।

बाक्सा जिल्लानि सुबनखातायाव राइजो-राजाफोरा थिनानै दोन्नाय रांखौ बाहायनानै लामाखौ फोसाबदों

बाक्सा जिल्लानि सुबनखातायाव राइजो-राजाफोरा थिनानै दोन्नाय रांखौ बाहायनानै लामाखौ फोसाबदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here