Bodosa Newspaper

May 31, 2024

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

गसाइगाव महकुमानि सापकाता पुलिस थानानि 1 नं पलासगुरि गामियाव सापकाता पुलिस थानानि बिबानगिरि मजिबर रहमानआ सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांनो हायो।

जेबो रोखोमनि फोरमान बिलाइ गैया लासेनो आयेन बेरेखायै सोनाब बंगनिफ्राय मोसौफोरखौ लाबोदोंमोन। बोखांनो हानाय मोसौफोरनि बेसेना 5 लाख रांनि बांसिन जागोन होन्नानै पुलिसआ फोरमायो।

Share with your friends!

Leave a Comment