• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • खौरांगिरिफोरनि जेंनाखौ लानानै नेसनेल इउनियन अफ जार्नालिस्ट इन्डियानि भार्सयेल कन्फरेन्स

September 12, 2020

खौरांगिरिफोरनि जेंनाखौ लानानै नेसनेल इउनियन अफ जार्नालिस्ट इन्डियानि भार्सयेल कन्फरेन्स

गुवाहाटी, 12 सेप्तेम्बरः दिनै गासै सा 2,000 निबो बांसिन खौरांगिरिफोरा इन्टारनेसनेल इउनियन एफ जार्नालिस्टनि जुथाय बाहागो लानायाव नेसनेल इउनियन अफ जार्नालिस्टनि खौरांगिरिफोरा मोनसे भार्सुवेल सावरायनायाव बाहागो लायो। हादतनि गुबुन गुबुन नोगोर आरो सहरनिफ्राय नै रोजानिबो बांसिन खौरांगिरिफोरा बाहागो लादों। बे सावरायनायाव गोनांथार आयदाफोरानो जादों खौरांगिरिफोरनि रैखाथि आइन, मिडियानि कमिसन दानाय आरो मिडिया काउन्सिल दानाय। बे जखन्थायाव कभिड-19 नि थाखाय हादतनि खौरांगिरिफोरा जानांनाय मोगा-मोगिनि सायावबो सावरायनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै इन्टारनेसनेल फेडारेसन अफ जार्नालिस्टनि गाहाय नेहाथारि एन्तनि बलेंगाया बुङोदि, समनि थिन्नायाव खौरांगिरिफोरनि गाहामनि थाखाय बयबो जयैनो हाबा मावनाया गोनांथार।

NUJI Convention 00

बेराफारसे नेसनेल इउनियन अफ जार्नालिस्ट इन्डियानि आफादगिरि राज बिहारिया बुंनाय बायदिब्ला करना भाइरासनि समाव खौरांगिरिफोरनि थाखाय भारत सरकारा रांखान्थिनि पेकेज फोसावनाया गोनांथार। बेबायदिनो राइज्यो सरकारनिफ्रायबो गुबुन गुबुन राइज्योनि सिङाव हाबा मावनाय खौरांगिरिफोरनो रोखोमसे अन्सुंथायखौनो होनांगौ होन्ना बिथाङा दाबि दैखाङो। गाहाय नेहाथारि प्रसन्न महान्तिआबो बुंदोंदि, दिनैनि जानाय भार्सुवेल कनफारेन्सआव दिल्ली, हारियाना, जम्मु-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखान्ड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखान्ड, सोनाब बंग', तामिलनाडु, अन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, कनाटक, आसाम, त्रिपुरा, नागालेन्ड आरो मेघालयनि खौरांगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन।

खौरांगिरिफोरनि जेंनाखौ गोमजोरै सावरायनाय जादों आरो जायफोरा हमजादों बिसोरनि सायावबो गोमजोरै सावरायनाय बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायो। बे रोखोमसे समावनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि रैखाथि आइन, आरो मिडिया काउन्सिल दानो थाखायबो दाबि देखाङो। नेसनेल इउनियन अफ जार्नालिस्ट अफ इन्डियानि लेडाइ आफादगिरि भुपेन गस्वामिया बुंनाय बायदिब्ला थाद'नाय गैयै जानि नारसिन्नायाव आसाम सरकारा खौरांगिरिफोरनि गाहामनि थाखाय गोबांथार अन्सुंथाय फोसावनो गोनां जादों। बे रोखोमसे फोसावथायखौनो सा-सान्जा राइज्योनि राइज्यो सरकारफोरखौबो बिथाङा फोसावनो दाबि देखाङो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here