• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • खोला आसामनि दरथाम जिल्लायाव दिनैनिफ्राय आबुं लकडाउन

August 26, 2020

खोला आसामनि दरथाम जिल्लायाव दिनैनिफ्राय आबुं लकडाउन

गुवाहाटी, 25 आगस्ट: करना भाइरासनि गिथावनायै गोसारनायखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारआ गाबोन 26 आगस्टनिफ्राय फैगौ 4 सेप्तेम्बरसिम खोला आसामनि दरथाम जिल्लाफोराव आबुङै लकडाउन फोसावनायनि थांखि लानाय बाथ्राखौ मिबथिहोदों ।

मोनसे फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मिबथिनाय बादिब्ला, बराक भेलीनि सिङाव थानाय दरथाम जिल्लाफोर फारियै-कासार, करिमगन्ज आरो हाइलाखान्दिआव गाबोननिफ्राय जागायजेनगोन लकडाउनआ। मनिपुर, मिजराम आरो त्रिपुरानि हाबग्रा लामा महरै मिबथिजानाय बराक भेलीखौ आबुङै लकडाउन फोसावोब्ला आसामनि सिमना ओन्सोलजों नांजाबनाय बेफोर मोनथाम राइज्योआव मुवा-बेसादनि रानसारथाया एसे जेंनायाव नुजाथिनो हागौ ।

मख'नो गोनांदि, खोला आसामनि दरथाम जिल्लाफोराव फारियै करना सन्देरनाय सुबुंफोरनि अन्जिमाया सानफ्रोमबो गोदान गोदान ओखारबाय थानायखौ नोजोर होनानै दरथाम जिल्लाफोराव गाबोननिफ्राय लकडाउन फोसावनायनि आसाम सरकारआ थांखि लानाय जादों ।

 बेफोर जिल्लाफोरनि ओन्सोलाव दासिम 3 रोजानिबो बांसिन सुबुंफोरा करनाजों भुगिनांनायनि अनगायैबो सा 30 सुबुंफोरा जिउ खहा जाबाय। बराक भेलीनि दरथाम जिल्लायाव जाहाथे गिथावनायै गोसारनाय करनानि जिन्ज्रिखौ बस'नो हायो बेखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारआ जिल्ला खुंथायफोरखौ गोखोङै बिथोन होनायबो जादों।
Share with your friends!

Related Posts

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here