• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • खर’ सा आसामआव बिजेपिआ गोदानै मोन 7 बियाबआव देरहानो हाबावगोनः रन्जित कुमार दास

September 10, 2020

खर’ सा आसामआव बिजेपिआ गोदानै मोन 7 बियाबआव देरहानो हाबावगोनः रन्जित कुमार दास

गुवाहाटी, 9 सेप्तेम्बर: फैगौ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै दासान्दि खुंथायनि गोहोआव थानाय बिजेपि हान्जाया राइज्यो खुंथायनि गोहोखौ फिन दखलाव लाफिन्नो थाखाय दानिफ्रायनो बायदि रोखोमनि सुबुं अन्सायलु आरो जौगाखां बिथांखिफोर फोसावनायनि गेजेरजों बायदि रोखोमनि बुद्धि आरो खौसल बाहायगासिनो। बुब्लियावनो बिजेपिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोराबो फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय गावबा-गाव हान्जानि थाखाय थाख-थियारि खालामगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों ।

Ranjit Kumar Dass, President BJP Assam Pradesh

दासान्दि, राइज्योनि राजखान्थि फोथाराव फैगौ बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै गावजों-गाव सोंखारिलायनाय, गाज्रि मुंसुनाय आरो बिबुंथिजों जुजिलायनाय बायदि थासारिखौ नुनो मोनहांदों । बेराफार्से फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस आरो अल इन्डिया इउनाइटेड डेमक्रेटिक फ्रन्ट (एआइइउडिएफ) नि गेजेराव लोगो जालायनाय आयदायाबो राइज्योनि राजखान्थि फोथाराव सावरायजाबाय थादों ।

बेराफार्से सोलिफु राइज्यो सरकारआव थानाय बि पि एफ हान्जाया कंग्रेस आरो एआइइउडिएफजों लोगो नांनाया फैगौ बिसायख'थियाव गावसिनि थाखाय जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङैखौ मोन्दांथि लादों। आसाम बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ दाबिनानै बुंदोंदि, 2021 आसाम बिधान सभा बिसायखथियाव खर'सा आसामआव थाखानाय बियाबनि अनगायै गोदानै मोन 7 बियाबआव बिजेपिनि बिजाथिफोरा देरहानो हाबावगोन।

 कंग्रेस आरो एआइइउडिएफनि गोरोबथा जानायानो बे उफ्रा बियाबफोराव देरहानायाव बिजेपिखौ मदद होगोन। दासआ दाबिनाय बादिब्ला, बिजेपिआ खर'सा आसामआव तिताबर, गलाघाट, मरियनी, धमदुमा, नाजिरा, शिबसागर आरो नावबैश्या बियाबफोरखौ बे खेबनि बिसायख थियाव देरहानाया रोखा जागोन। एरैहाय 2021 बिधान सभा बिसायख'थिनि उनावनो आसाम कंग्रेसनि दैदेनगिरि रिपुन बराया कंग्रेसनिफ्राय बिदाइ लानांसिगोन होन्नानैबो रन्जित कुमार दासआ गोखों अजद होयो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here