• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • क. जि. एबसुआ टिपकाइआव सरकारिनङै फरायसालि आरो फोरोंगिरिफोरनि जेंनानि सायाव सावरायदों

October 9, 2020

क. जि. एबसुआ टिपकाइआव सरकारिनङै फरायसालि आरो फोरोंगिरिफोरनि जेंनानि सायाव सावरायदों

कक्राझार, 9 अक्टबर: कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेन्नायाव बृहस्पतिबारखालि जिल्लानि सिङाव थानाय टिपकाइनि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म फरायसालिमायाव पर्बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बिजोंनि सरकारिनङै फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै मोनसे सावराय मेल खुंनाय जालाङो। बे सावराय मेलखौ मासि लानानै सामलायना दैदेनो कक्राझार जिल्ला एबसुनि सोलोंथाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारिआ आरो हाबाफारिखौ बेखेवना होयो मिरु एबसुनि लोगो सोलोंथाय नेहाथारि अबित नार्जारिआ। सरकारि जायै फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि जेंना-जेंसिखौ लानानै फोरोंगिरि आरो मेलेमजिबिफोरजों सावरायनाय बे मेलयाव मिरु एबसुनि सोलोंथाय नेहाथारि कास्टम बसुमतारिआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै होनाय गावनि बिबुंथियाव बि टि आर गोरोबथानि 6.3 दफायाव मख'नाय बादियै बि टि आर हालामनि गेजेराव थानाय गासै भेन्सार फरायसालि–फरायसालिमाफोरा थाबैनो सरकारि खालामजासिगोन होन्नानै मेलेमजिबिफोरनि सिगाङाव रोखायै फोरमायथिनानै होयो। लोगोसे गोबाव बोसोरनिफ्राय दान बान्था गैयाजासे फोरोंगिरि महरै सिबिथाय होबोनाय गासै फोरोंगिरिफोरनि जेंनाया बे गोरोबथानि गेजेरजों बोस्रांजासिगोना रोखा होन्नानै खोथा होयो।

ABSU Tipkai

बेराफार्से बे सावराय मेलयाव बाहागो लाफैनाय पर्बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन भेन्सार फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि फोरोंगिरिफोरा थांनाय 20-25 बोसोर नाङैनो फोरोंगिरि महरै खामानि मावबोनानै गोबां खैफोद आरो जेंना-जोसिजों मोगा-मोगि जानांनायनि बागै मिथिहोनायजों लोगोसे दिनैसिम सरकारि खालामजायैखौ गोथौयै दुखु मोन्नाय फोरमायो आरो थांनाय 17 बोसोरनि समाव बिपिएफ हान्जाया सरकाराव थानानैबो आरो आसाम एसेमब्लियाव साथाम केबिनेट मन्थ्रि थासेयावबो भेन्सार फरायसालि–फरायसालिमानि जेंना आरो फोरोंगिरिफोरनि जेंनाजों लोगोसे सोलोंथाय बिथिङाव जेबो खामानि मावबोयाखै होन्नानै गोख्रों अजद होयो। एबसुनि सोलोंथाय नेहाथारि कास्टम बसुमतारिआ भेन्सार फरायसालि-फरायसालिमाफोरनि जेंनाखौ बि टि आर गोरोबथानि गेजेरजों बोस्रांनाय जागोननि खोथा होनायखौ मोन्नानै मेलयाव बाहागो लानाय गासै फोरोंगिरि आरो मेलेमजिबिफोरा गोजोन्नाय फोरमायनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनो साबायख'र जासियो। बे सावराय मेलआव पर्बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिजों जेरै- असमीया, बेंगली बिजोंनि गुदि, गेजेर, गोजौ, गोजौसिन फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि सा 300 निबो बांसिन फोरोंगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै मिरु एबसुनिफ्राय सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरदाव बर', मावख' नेहाथारि बुद्दिराम बसुमतारि, कक्राझार जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन।

मख'नो गोनांदि, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि सोलोंथायनि मानदान्दाखौ जौगाहोनायजों लोगोसे सोलोंथायनि जेंनाफोरखौ लानानै थांनाय माखासे समफोरनि सिगांनिफ्रायनो कक्राझार, चिरां, उदालगुरि आरो बाक्साजों लोगोसे गवालपारा, शनितपुर, बिस्वनाथ, धेमाजि बायदि जिल्लाफोराव मेलेमजिबिफोरखौ लानानै बे रोखोम सावराय मेल बान्जायबोबाय थादों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here