• Home
  • /
  • BTAD
  • /
  • काउरबाहा बरघुलिआव थानाय गुदि सावस्रि मिरुनि गोदान भबननि अन्थाइ खाम्फा बेखावदों

August 2, 2021

काउरबाहा बरघुलिआव थानाय गुदि सावस्रि मिरुनि गोदान भबननि अन्थाइ खाम्फा बेखावदों

रङिया बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय 30 नं गरेस्वर बियाबनि काउरबाहा बरघुलिनियाव थानाय खोन्दो गुदि सावस्रिमिरुनि बादायाव गोदान भबननि अन्खौथाइ खाम्फाखौ बेखेवदों।

1 कौटि 75 लाख रांजों लुफुं जानो गोनां गोदान भबननि अन्खौथाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो राज्योयारि बि जे पिनि आफादगिरि भबेस कलिता, बि टि सिनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे आरो 30 नं गरेस्वर बियाबनि सोद्रोमा पबित्र कुमार बरआ बेखेवनानै होयो।

बे हाबाफारियाव गरेस्वरनि सत्र बिबानगिरि कुकिला गगैजों लोगोसे सावस्रि बिफाननि बिबानगिरिफोर आरो ओन्सोलनि राइजो-राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

गामिआरि लामानि सायाव गोनांथार सावरायमेल खुंदों।

गामिआरि लामानि सायाव गोनांथार सावरायमेल खुंदों।

बाक्सानि बरमायाव बारग’ NDFB फोरा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों।

बाक्सानि बरमायाव बारग’ NDFB फोरा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों।

कक्राझारनि सोहोरनि साखाथियाव थानाय बालाजान गामियाव निखावरि नखरफोराव बि टि सिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ सुलु लाहैदों।

कक्राझारनि सोहोरनि साखाथियाव थानाय बालाजान गामियाव निखावरि नखरफोराव बि टि सिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ सुलु लाहैदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here