Bodosa Newspaper

September 28, 2023

काउरबाहा बरघुलिआव थानाय गुदि सावस्रि मिरुनि गोदान भबननि अन्थाइ खाम्फा बेखावदों

रङिया बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय 30 नं गरेस्वर बियाबनि काउरबाहा बरघुलिनियाव थानाय खोन्दो गुदि सावस्रिमिरुनि बादायाव गोदान भबननि अन्खौथाइ खाम्फाखौ बेखेवदों।

1 कौटि 75 लाख रांजों लुफुं जानो गोनां गोदान भबननि अन्खौथाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो राज्योयारि बि जे पिनि आफादगिरि भबेस कलिता, बि टि सिनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे आरो 30 नं गरेस्वर बियाबनि सोद्रोमा पबित्र कुमार बरआ बेखेवनानै होयो।

बे हाबाफारियाव गरेस्वरनि सत्र बिबानगिरि कुकिला गगैजों लोगोसे सावस्रि बिफाननि बिबानगिरिफोर आरो ओन्सोलनि राइजो-राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Leave a Comment