• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • काउरबाहा बरघुलिआव थानाय गुदि सावस्रि मिरुनि गोदान भबननि अन्थाइ खाम्फा बेखावदों

August 2, 2021

काउरबाहा बरघुलिआव थानाय गुदि सावस्रि मिरुनि गोदान भबननि अन्थाइ खाम्फा बेखावदों

रङिया बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय 30 नं गरेस्वर बियाबनि काउरबाहा बरघुलिनियाव थानाय खोन्दो गुदि सावस्रिमिरुनि बादायाव गोदान भबननि अन्खौथाइ खाम्फाखौ बेखेवदों।

1 कौटि 75 लाख रांजों लुफुं जानो गोनां गोदान भबननि अन्खौथाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो राज्योयारि बि जे पिनि आफादगिरि भबेस कलिता, बि टि सिनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे आरो 30 नं गरेस्वर बियाबनि सोद्रोमा पबित्र कुमार बरआ बेखेवनानै होयो।

बे हाबाफारियाव गरेस्वरनि सत्र बिबानगिरि कुकिला गगैजों लोगोसे सावस्रि बिफाननि बिबानगिरिफोर आरो ओन्सोलनि राइजो-राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here