• Home
  • /
  • Health
  • /
  • कमला बिगुरा मोखांनि महरखौ समायना जोंखां होयो

August 26, 2020

कमला बिगुरा मोखांनि महरखौ समायना जोंखां होयो

मोखांनि समायनाखौ लाखिलांनोनि थाखाय जों बयबो गोबां बेसेन गोसा-गोसानि प्रडाक्ट बायना फुनो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि फाहामथाय राहाबो लायो। नाथाय मोखांनि महरखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय भिटामिनसिनि जोबोद गोनांथार। भिटामिन सिखौ रायखाङोब्ला थाबैनो कमलानि मुंआ गोसोआव फैयो। कमलाया भिटामिन सिजों आबुं, जाय जोंनि देहानि बिगुरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां ।

कमलानि बिगुरावबो मुलिनि गुन दं। बेयाव पटासियाम, मेगनेसियाम आरो केलसियाम थायो, जाय बिगुरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव मदत होयो। कमलायाव मोन्नो हानाय भिटामिन सि आरो एन्टिअक्सिडेन्सआ खालि देहा सोलेरनि थाखायल' मुलाम्फा गोनां नङा, बेयो बिगुरनि जोंखांनाय (ग्लु इं स्किन) आवबो मदत खालामो ।

कमलानि बिगुरजों बानायनाय फेस पेकखौ बाहायोब्ला मोखांनि दागो, सिथरसिला आरो गोसोम गोसोम जाना थानायफोरा बाङाइ जायो। बेयाव थानाय एन्टि बेक्टेरियेल गुनआ पिम्पल एबा सामलायनि जेंनानिफ्राय रैखाथि होयो। मोखाङाव फुन्नो थाखाय न'आवनो कमला फिथायनि बिगुरखौ थियारि खालामनो हायो। बेनि थाखाय गिबियावनो कमला बिगुरखौ मोजाडै फोराननांगौ ।

बेनि उनाव बेखौ गोरानै उनग्लिना गुन्दै खालामना लानांगौ। बे गुन्दैखौ पेक बानायनो थाखाय 1 चामुस कमला बिगुरनि गुन्दैयाव 2 चामुस हाल्दै गुन्दै आरो गुलाब जलखौ होनानै मोजाङै गलायनांगौ। बेखौ मोखाङाव फुन्नायनि सिगां मोखांखौ मोजाङै दैजों सुनांगौ।

बे पेस्टखौ 15 मिनिटसो मोखाङाव फुन्ना लानायनि उनाव दै गुसुजों मोखांखौ सुनांगौ। बिब्दिनो सप्ताह सेनि गेजेरावनो मोखांनि महरा जोंखांबोगोन। जुदि मोखांआ गोबां गोरान एबा ड्राइनेसब्ला कमला बिगुरनि गुबुन मोनसे पेकखौ फुन्नो हागोन ।

बे पेकखौ बानायनो थाखाय 1 चामुस कमला बिगुर गुन्दैयाव एसे गाइखेर गलायना थि जखानि पेस्ट बानायना मोखांआव फुन्नो हायो । बेखौ 15 मिनिटसो लानायनि उनाव रानखांजोबोब्ला दैजों सुनांगौ । सप्ताहआव खेबनै बिब्दिनो फुनोब्ला मोखांनि ड्राइनेसआ गैया जालांगोन आरो बिगुरआ जोंखांबोगोन।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here