• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कभिड-19 नि सायाव राइजो-राजाखौ सांग्रांथि खालामनो बालाजान देहा फाहामसालिआव सांग्रांथि रेली

September 24, 2020

कभिड-19 नि सायाव राइजो-राजाखौ सांग्रांथि खालामनो बालाजान देहा फाहामसालिआव सांग्रांथि रेली

कक्राझार, 24 सेप्तेम्बर: कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हल्तुगाव हालामनि बालाजान गुदि देहा फाहामसालिआव कभिड-19 नि सायाव राइजो-राजाफोरखौ सांग्रांथि खालामनो थाखाय मोनसे सांग्रांथि रेलीआ बुधबारखालि जानानै थाङो । कभिङ19 खौ गोसारनायनिफ्राय होबथानो हाथाव गुबुन गुबुन राहाफोरनि बागै सरासनस्रा सुबुंफोरनो सांग्रांथि होनो थाखाय बे रेलीआ बालाजान देहा फाहामसालिनिफ्राय जागायनानै जोहोलाव दैमालु लामाजों सिगांलाङो आरो उनाव जागायजेन्नाय थावनिआवनो गिदिंना फैफिनो। बे सांग्रांथि रेलीआव 100 निबो बांसिन आसा मावथिफोरजों लोगोसे नार्स आरो फाहामसालिनि गुबुन गुबुन थाखोनि मावदांसाफोरा बाहागो लायो। बे रेली हाबाफारिनि गेजेरजोंनो कभिड-19 नि सायाव लानो गोनां राहाफोरखौ मख'नानै फोसावथाय बिलाइ रानसारनाय जायो।

Covid 19 awarness programme

हाबाफारिखौ कक्राझार जिल्ला खुंथाया जिल्ला बिफानजों जुथायैनो बान्जायदोंमोन आरो बे हाबाफारिखौ जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकनआनो फ्लेगअफ खालामनानै होदोंमोन। जिल्ला देहा बिफाननि फार्सेनिफ्राय मख'नाय बादिब्ला, बिफानारि मावसुमाफोरजों लोगोसे आसा मावथिफोरा जिल्लानि गामि-गामि आरो नख'र-नख'र सांग्रांथि होनाय हाबाफारिखौ लागोन। बे सांग्रांथि रेलीनि गेजेरजों बाङायैबो 1.92 लाख नख'रफोरखौ थांखिनाय जादों। हाबाफारिखौ फ्लेगअफ खालामनानै होना जिल्ला बेंगिरिआ कभिङ-19 नि सायाव राइजो-राजाफोरखौ सांग्रांथि होनो बे रेलीखौ लादों होन्नानै मिथिहोयो। साफ्रोमबो सुबुंफोरखौनो समाजयारि जान्थायखौ मानिनानै सोलिनो आरो लोगोसे देहा बिफाननिफ्राय फोसावजानाय बिथोनफोरखौ मानिनानै सोलिनो बयखौबो खावलायदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here