Bodosa Newspaper

July 22, 2024

कभिड-19 जों कक्राझार आरएनबि देहा फाहामसालिनि फाहामगिरिया जिउ ख’हा

(कक्राझारनि असि आरो बिटिसिनि पिआरअ आबो कभिड-19 पजिटिभ)

Share with your friends!

Leave a Comment